ראשי תחומי מומחיות תאגידים ושוק ההון

תאגידים ושוק ההון

מחלקת שוק ההון של משרד איתן מהולל שדות מתמחה בטיפול מקיף בכל היבטי הדין של גיוסי הון וחוב לחברות ישראליות פרטיות וציבוריות, בגיוסים פרטיים וציבוריים בישראל ומחוץ לישראל, ובהתמודדות עם משטר הממשל התאגידי וחובות הדיווח החלים עליהן.

חלק ניכר מפעילות המחלקה מוקדש לליווי חברות בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A), בייחוד אלו הדורשות ידע וניסיון בהפעלת אמצעים פחות קונבנציונליים כגון מיזוגים משולשים הופכיים (Reverse Triangular Mergers), רכישות ממונפות (MBO/LBO), ביצוע בדיקות נאותות (due diligence) חוצות אזורי שיפוט וכרוכות בתחומי דין מולטי-דיסציפלינאריים. בנוסף, המחלקה מסייעת לדירקטוריונים וליזמים בנושאים רלוונטיים שונים.

ליווי בגיוסי הון וחוב ברחבי העולם

המחלקה מלווה חברות ויזמים החל מהשלבים הראשונים של המיזם (seed) ועד וכולל הנפקות לציבור ורישום ני"ע למסחר בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, ומלווה גם חתמים ישראלים וזרים בהליכי גיוס הון וחוב מהציבור בישראל ובחו"ל. למחלקה ניסיון נרחב בגיוסי הון וחוב בזירות מגוונות לרבות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בורסות בארה"ב (כולל NASDAQ, NYSE), בורסות באנגליה (כולל LSE, AIM) ושווקי ניירות הערך העיקריים באירופה (EuroNext, Easdaq), כולל בלגיה, שוויץ, גרמניה ואיטליה.

מומחיות המחלקה כוללת ליווי במילוי חובות רגולטוריות החלות על חברות ציבוריות ובעלי עניין בישראל ובחו"ל, לרבות חובות דיווח, שקיפות וגילוי, וחובות אחרות לפי תקנות וחוקי ניירות ערך וחברות, הנחיות רשויות ניירות הערך והבורסות השונות בישראל ובמדינות רלוונטיות נוספות.

ליווי משפטי שוטף לחברות פרטיות וציבוריות

המחלקה מלווה מקבלי החלטות וחברות פרטיות וציבוריות, הן בכל הקשור להיבטי הרגולציה התאגידיים הכרוכים בפעילותן השוטפת והן בממשקים עם דיני ניירות הערך:

  • ייצוג חברות הזנק ויזמים בעסקאות מימון פרטיות, בעיקר בעסקאות חוצות גבולות (CrossBorder) ובליווי עסקאות מינוף בנקאי (לרבות re-financing).
  • ייצוג משקיעים פרטיים ומוסדיים לרבות משקיעים מתוחכמים, קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות וחברות יישום של אוניברסיטאות ושל גורמים עסקיים פרטיים.
  • ליווי חברות מגייסות, יזמים, משקיעים ופלטפורמות גיוס בפעילות גיוס המונים על פי הוראות הדין שקדמו לתיקוני החקיקה העדכניים בנושא זה, וכן במסגרות המשוכללות שנכנסו לתוקף לאחר תיקוני החקיקה בנושא. סיוע ביצירת תשתית לגיוסי המונים וליווי רכזי הנפקה וחברות מגייסות בגיוסי הון וחוב באמצעות פלטפורמות אלו.
  • טיפול בתוכניות אופציות, לרבות אופציות לעובדים, ליועצים ולנושאי משרה בכירה, תוכניות פאנטום והסדרי תגמולים אלטרנטיביים, כולל התנהלות מול רשויות הבורסה.
  • ייעוץ שוטף לדירקטוריונים וליזמים בהיבטי הרגולציה של דיני חברות ודיני ני"ע, לרבות הנחיות רשות ני"ע והבורסה, דיני הממשל התאגידי הישראלי המתגבשים, דיני הממשל התאגידי הקיימים בבורסות בחו"ל ועוד.
  • ליווי חברות בהיערכות לקראת ובהליכי גיבוש ואימוץ תכנית אכיפה פנימית יעילה, ביישום מדיניות תגמול וביישום עקרונות ממשל תאגידי מחויבים וולונטאריים.

צוות מחלקת תאגידים ושוק ההון

לשותפי המחלקה ניסיון של למעלה מ-25 שנים בייצוג יזמים, חברות מנפיקות, חתמים וחברות ציבוריות שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, בליווי עסקאות גיוס הון וחוב בבורסות הגלובליות ומחוצה להן, בליווי עסקאות פיננסיות ועוד. במשותף היו השותפים מעורבים ביותר מ-100 תשקיפים והם ממשיכים ללוות רבות מהחברות המונפקות גם לאחר ההנפקה.

פירסומים בנושא תאגידים ושוק ההון