ראשי פירסומים דוח הוועדה למיסוי בינלאומי – המלצות לתיקוני חקיקה מרחיקי לכת בכל הקשור לתחום המיסוי הבינלאומי

דוח הוועדה למיסוי בינלאומי – המלצות לתיקוני חקיקה מרחיקי לכת בכל הקשור לתחום המיסוי הבינלאומי

נבקש להביא לידיעתכם כי לפני מספר ימים פורסם דוח הוועדה למיסוי בינלאומי, ובמסגרתו הועברו למנהל רשות המיסים המלצות לתיקונים נרחבים במספר סוגיות ליבה בתחום המיסוי הבינלאומי. להלן סקירה תמציתית של עיקרי השינויים המוצעים לפי דוח הוועדה:

קביעת מקום התושבות של היחיד

הומלץ לקבוע חזקות חלוטות לעניין קביעת מקום התושבות של היחיד, המבוססות אך ורק על מספר ימי השהייה של היחיד בישראל – אשר בהתקיימן יראו את היחיד כתושב ישראל או כתושב חוץ. כך לדוגמה, יחיד ששוהה בישראל מעל 183 ימים בשנה, במשך שתי שנות מס רצופות; או יחיד השוהה בישראל מעל 100 ימים בשנה, ועל פני תקופה של 3 שנים שוהה בישראל לפחות 450 ימים – תקום לגביו חזקה חלוטה לפיה הוא תושב ישראל לצרכי מס. מאידך, הוצע לקבוע גם חזקות חלוטות באשר להיותו של יחיד תושב חוץ לצרכי מס: לדוגמה – יחיד אשר שוהה בישראל פחות מ- 60 ימים בשנה, יחד עם בן/בת זוגו, במשך ארבע שנים ברציפות – תקום לגביו חזקה חלוטה שהוא תושב חוץ לצרכי מס. כאשר, לנוכח העובדה שמדובר בחזקות חלוטות – לא תהא בידי היחיד, או בידי פקיד השומה, אפשרות לטעון כי יש לקבוע את מקום התושבות לפי מבחן "מרכז החיים" הנהוג כיום.

מס יציאה

לפי המלצות הוועדה, ישנה כוונה לשנות את מנגנון הטלת מס היציאה החל בסיטואציה בה יחיד מפסיק להיות תושב ישראל. יצוין כי גם כיום ישנה הוראה בפקודת מס הכנסה בדבר הטלת מס יציאה, אולם היא מיושמת לעתים רחוקות, ובכל מקרה מאפשרת לדחות את תשלום המס למועד מימוש הנכסים. לפי המנגנון החדש המוצע, במקרים מסוימים יחידים שמעוניינים להפסיק להיחשב כתושבי ישראל לצרכי מס – יאלצו לשלם מס כבר במועד ניתוק התושבות בקשר לנכסים המוחזקים בידם.

שינוי שיטת הזיכוי ממיסים ששולמו בחו"ל

לפי המלצות הוועדה, יש לבצע שינוי באופן חישוב הזיכוי ממיסים המשולמים על ידי תושבי ישראל במדינות זרות – באופן שככלל, יקל על קבלת זיכוי בישראל ממיסי חוץ כאמור. יחד עם זאת, במקביל מומלץ להטיל מגבלות על האפשרות לקבל זיכוי ממסי חוץ במקרים מסוימים, לדוגמה במקרים בהם מדובר במיסים ששולמו במדינות אשר ישראל אינה יכולה לקבל מהן מידע לפי האמנות הבינלאומיות למניעת כפל מס, או במקרים בהם הנישום דורש זיכוי ממיסי החוץ גם במדינה אחרת.

הקלות במנגנון המאפשר קבלת "זיכוי עקיף" ממס ששולם בידי חברות מוחזקות מחוץ לישראל

כיום פקודת מס הכנסה מאפשרת קבלת זיכוי עקיף ממס ששולם על ידי חברות מוחזקות של תאגידים ישראלים, להם מחולק דיבידנד מאותן חברות מוחזקות; כאשר לעניין זה, האפשרות לקבלת זיכוי עקיף הינה רק בקשר למיסים ששולמו על ידי חברות המוחזקות במישרין (חברות בנות) או חברות המוחזקות במישרין על ידי החברות הבנות (חברות נכדות). לפי המלצות הוועדה, האפשרות לקבלת זיכוי עקיף תורחב גם ביחס לעוד "שתי שכבות" של החזקות – כלומר ניתן יהיה לקבל זיכוי עקיף גם בגין מיסים ששולמו על ידי חברות נכדות של חברת הבת וחברות נינות של חברת הבת (קרי עד שרשור של חמש חברות מוחזקות) – וזאת בהתקיים תנאים מסוימים, לרבות לעניין שיעור החזקה מינימאלי באותן חברות.

תיקונים בכל הקשור לחיוב במס של "חברה נשלטת זרה"

במסגרת דו"ח הוועדה מופיעות המלצות בקשר לתיקון הוראות סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה, לפיו במקרים מסוימים בהם תושב ישראל מחזיק בחברה זרה שעיקר הכנסותיה הן הכנסות פסיביות, רואים את הכנסת החברה הזרה כאילו מחולקת כדיבידנד רעיוני בסוף כל שנה אל בעל המניות תושב ישראל. לפי ההמלצות, מוצע בין היתר לתקן את הגדרת המונח "הכנסה פסיבית", כך שיכלול גם הכנסות מביטוח, הכנסות תמלוגים או ריבית שמקורן בעסקאות עם צדדים קשורים ועוד.

הקלות בקשר למיסוי השקעות בארה"ב המבוצעות באמצעות תאגידים מסוג LLC

כיום, העמדה הרשמית של רשות המיסים לא מאפשרת קיזוז הפסדים שמקורם בתאגיד מסוג LLC אחד המוחזק ע"י תושב ישראל, כנגד רווחים שנצמחו ב-LLC אחר. כתוצאה מכך, נוצרים עיוותי מס שכן תושבי ישראל עשויים להידרש לשלם מס גם במקרים בהם בחינה מצטברת מובילה למסקנה לפיה אין להם כלל רווחים באותה שנה. על פי המלצות הוועדה, מוצע לתקן עיוות זה, ולהבהיר כי בתנאים מסוימים, כן ניתן יהיה לבצע "השקפה מלאה" של ההחזקות בתאגידים מסוג LLC, באופן כזה שיתאפשר לקזז הפסדים שנצברו ב-LLC אחד כנגד רווחים שנצברו ב-LLC אחר.

הגברת חובות הדיווח לרשות המיסים

לפי המלצות הוועדה, ישנה המלצה להגביר את חובות הדיווח לרשות המיסים בישראל בקשר לנישומים מסוגים שונים. כך לדוגמה תאגידים תושבי חוץ (שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר השליטה והניהול על עסקיהם הם מחוץ לישראל) – עשויים להידרש להגיש דיווח מלא בישראל על הכנסותיהם במקרים בהם מעל 50% ממניותיהם מוחזקים בידי תושבי ישראל וכן כאשר מתקיימים תנאים נוספים שייקבעו בחוק (ובין היתר מעל 50% מחברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, או אם מחצית מנושאי המשרה הם תושבי ישראל וכו'). כן מוצע להגביר את חובות הדיווח על בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ (באמצעות טפסי 150); להטיל חובת דיווח על קבלת מתנה מחוץ לישראל מעל שווי כספי מסוים (500,000 ₪); וכן לבטל את הפטור מדיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל הקיים כיום בפקודה ביחס לתושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים.

יודגש כי בשלב זה, מדובר בהמלצות בלבד, שטרם ברור אילו מהן יתגבשו בעתיד לכדי תיקוני חקיקה מחייבים.

*האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
*לכל שאלה בעניין ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) נועה לב גולדשטיין, מנהלת מחלקת המיסים של משרדנו, בכתובת
NoaL@ems-legal.com או בטלפון 09-9726000.