ראשי הפר חוזה לרכישת ספינה באנגליה – יישלם פיצויים בישראל

הפר חוזה לרכישת ספינה באנגליה – יישלם פיצויים בישראל

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\nביום 27.9.12 ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, הקובע כי פסק דין אנגלי אשר ניתן כנגד תושב ואזרח ישראלי, ניתן יהיה לאכיפה בישראל (ת"א 2045-06 Emily Shipping Company Limited נ' יהושע וולדהורן).\r\nעובדות המקרה:\r\nביום 4.9.97 ניתן פסק דין מפי בית המשפט הגבוה לצדק בלונדון, נגד המשיב, אשר חייב את המשיב לשלם למבקשת, חברת Emily Shipping, סכום של כ-400,000 דולר, וזאת בגין הפרת הסכם לרכישת אוניה.\r\nפסק הדין הומצא למשיב בשנת 2004, וביום 23.8.06 הוגשה בקשה לאכיפת פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתל אביב.\r\nטענות צדדים:\r\nהמבקשת טענה, כי פסק הדין האנגלי ניתן בסמכות מלאה, והוא ניתן לאכיפה באנגליה. כמו כן, טענה המבקשת כי ישנה הדדיות באכיפת פסקי הדין בין אנגליה לישראל, וכי לאור האמור יש לאכוף את פסק הדין האנגלי בישראל.\r\nהמשיב טען, כי הסכום שנפסק בפסק הדין האנגלי נובע מעסקה לרכישת אוניה בה התקשר מול המבקשת, ולטענתו, הוא הוטעה על ידי המבקשת בפרט מהותי, קרי כי האוניה שרכש מופיעה ברשימה השחורה של הליגה הערבית, דבר אשר לטענתו עלול היה לגרום לו לנזקים. לטענת המשיב, מרגע שנודע לו פרט זה, ביטל את ההסכם מול המבקשת.\r\nבנוסף לאמור, טען המשיב כי פסק הדין אשר ניתן כנגדו, הוצא במעמד צד אחד, ניתן במרמה, חוסר סמכות, בניגוד לתקנת הציבור וכי הוא אינו ניתן לאכיפה.\r\nלבסוף, טען המשיב כי פסק הדין האנגלי לא הומצא לו תוך המועד הקבוע בחוק אכיפת פסקי חוץ, קרי תוך חמש שנים ממועד מתן פסק הדין.\r\nהחלטת בית המשפט:\r\nבית המשפט קבע, כי פסק הדין האנגלי עומד בתנאי סעיף 3 לחוק אכיפת פסקי חוץ, כלומר, פסק הדין האנגלי אינו ניתן לערעור, הוא אינו סותר את תקנת הציבור, והוא בר ביצוע במדינה בה הוא ניתן (אנגליה).\r\nכמו כן, דחה בית המשפט את טענות המשיב בדבר אי המצאה כדין, וקבע כי קיימות סיבות מוצדקות לאיחור במסירת פסק הדין למשיב, ולפיכך עומד פסק הדין בתנאי סעיף 5 לחוק אכיפת פסקי חוץ.\r\nבכל הנוגע לטענות המשיב לעניין ההטעיה בעת רכישת האוניה, ציין בית המשפט במאמר מוסגר כי אם המשיב גילה לאחר שכלול העסקה כי האוניה מופיעה ברשימה השחורה של הליגה הערבית, אזי לא ברור איזו מניעה היתה לו לקיים בירור שכזה לפני רכישת האוניה.\r\nלאור האמור, קיבל בית המשפט את הבקשה, וקבע כי ניתן לאכוף את פסק הדין שניתן באנגליה כנגד המשיב, תוך שהוא מחייב את המשיב בהוצאות משפט.\r\nאת המבקשת ייצג עו"ד ד' מרוויץ, ואת המשיב ייצג עו"ד א' בן פורת.\r\n\r\n