ראשי פירסומים הצעות לא אחידות – "הנפקה לציבור המשקיעים המתוחכמים"

הצעות לא אחידות – "הנפקה לציבור המשקיעים המתוחכמים"

16 אוגוסט 2021
מאת: עורך דין דודי כהן

ביום 4 ביולי, 2021 פרסמה רשות ניירות ערך נייר עמדה בעניין "שיווק הנפקה וקבלת הזמנות ממשקיעים מתוחכמים בהנפקה לציבור על פי תשקיף".

הסיבה לפרסום עמדת הרשות נעוצה, לפי הרשום בנייר, בכך שבשנה האחרונה, לעומת כל התקופה שקדמה לה, נעשה שימוש גובר במנגנון של "הצעה לא אחידה" בתשקיפים של הצעת ניירות ערך לראשונה לציבור (IPO). לפי נתוני הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 28 הנפקות ראשוניות מתוך 33 ברבעון הראשון של 2021 בוצעו בדרך של הצעה לא אחידה ו-21 הנפקות ראשוניות מתוך 27 בשנת 2020.

הצעה לא אחידה, בתמצית, מאפשרת למעשה לחברה ולחתמים להקצות את ניירות הערך המוצעים לראשונה, במישרין ותוך הפעלת שיקול דעת בלעדי כמעט, לאותם גופים שהחברה והחתמים מעוניינים בהם ובלבד שאותם גופים עומדים בדרישות התקנות (גופים שהם בעיקרם גופים "מוסדיים").

יתרון משמעותי הנובע משיטת ההצעה הלא אחידה הוא שמחיר ההנפקה נקבע, למעשה, במשא ומתן מוקדם בין החברה והחתמים ואותם משקיעים מוסדיים והוא איננו תלוי במכרז כפי שקיים בהצעה אחידה (שבה נערך מכרז בין המשקיעים המוסדיים ו/או מכרז בו משתתף הציבור לאחר המכרז בשלב המוסדי). בדרך זו משיגים החברה והחתמים וודאות באשר לתוצאות ההנפקה עוד קודם לפרסום התשקיף לציבור. בדרך של הצעה לא אחידה ניתן גם להשיג התמהיל של משקיעים – משקיעים לטווח ארוך ומשקיעים לטווח קצר – דבר שיכול לשפר את סחירות ניירות הערך של החברה לאחר השלמת ההנפקה.

ראוי לציין בהקשר זה כי גם לציבור נוצר רווח מהשימוש במנגנון של הצעה לא אחידה – בעוד שבמרבית ההנפקות בשנים האחרונות בהן ההצעה לציבור הייתה הצעה אחידה שימשו חברות החיתום כמפיצים בלבד, מבלי שקיבלו על עצמם את האחריות הנגזרת ממתן חיתום בהנפקה (קיומה של התחייבות חיתומית מובילה לכך שהחתמים מבצעים בדיקת נאותות לחברה ונושאים באחריות לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף), הרי שהנפקה בדרך של הצעה לא אחידה כפופה למתן חיתום – ובכך ניתן ביטחון גבוה יותר לציבור המשקיעים באיכות המידע הנמסר בהנפקה וכנובע מכך עולה ביטחון ציבור המשקיעים שירכוש את ניירות הערך במהלך המסחר בבורסה בשלבים מאוחרים יותר על בסיס הגילוי בתשקיף.

בנייר העמדה קבעה הרשות כללים באשר למסירת מידע למשקיעים מוסדיים או משקיעים מסווגים ("משקיעים מתוחכמים"), אשר מקנים וודאות גבוהה יותר באשר ל"מותר והאסור" בשלב הצגת המידע למשקיעים המתוחכמים שנעשה לעיתים קודם לפרסום טיוטת התשקיף. לפי קביעת הרשות ניתן למסור למשקיעים המתוחכמים מידע על החברה ואף לנהל איתם שיח בקשר להנפקה ("Testing the Water") ובלבד שלא יתקבלו מהם התחייבויות מוקדמות או הודעות על כוונה לרכוש בהנפקה לפני חלוף 10 ימים ממועד פרסום טיוטת תשקיף פומבית לראשונה. הובהרה גם החובה לכלול בתשקיף את כל המידע המהותי שיוצג למשקיעים המתוחכמים במהלך הדיונים איתם.

עוד נקבע בנייר העמדה כי על החברה לכלול בתשקיף מידע על התחייבויות מוקדמות של משקיעים מתוחכמים וכן לכלול בדיווח על תוצאות ההנפקה מידע על אופן ההקצאה בפועל של ניירות הערך למשקיעים המתוחכמים. מידע כאמור המתייחס לגופים שאינם בעלי זיקה להנפקה ניתן לכלול במתכונת אגרגטיבית לפי סוגי המשקיעים כאשר לגבי גופים בעלי זיקה להנפקה נדרש גילוי מלא (כולל שמות וכמויות ניירות ערך שרכשו גופים אלו).

כאמור, השימוש במנגנון של "הצעה לא אחידה" משכלל את שוק ההון ומאפשר לפעילים בו ליצור הזדמנויות עם וודאות גדולה יותר – הן וודאות לחברה ביחס להצלחת ההנפקה והן וודאות למשקיעים המתוחכמים, ביחס למחיר וכמות ניירות הערך שיוקצו להם.

עמדת הרשות, באסדרה שהיא מייצרת באמצעות קביעת כללים שעל השחקנים לעמוד בהם, מהווה צעד נוסף להגברת האמון בשימוש בכלי של "הצעה לא אחידה" ומסייעת לצמצום מסוים של פערי המידע המובנים הקיימים בשיטה זו בין המשקיעים המתוחכמים וכלל הציבור. אם בתקופה האחרונה ראינו גידול במספר החברות המנפיקות העושות שימוש בטכניקה זו אנו סבורים כי נוכח יתרונותיה מגמה זו תתעצם בתקופה הקרובה.

*האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
*בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור במזכר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עם מחלקת התאגידים ושוק ההון במשרדנו.