ראשי פירסומים חובת מעסיקים לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021

חובת מעסיקים לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021

1. ביום 23 לחודש ספטמבר 2021, פורסמו ברשומות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021 (להלן – "תקנות התו הירוק").

2. תקנות התו הירוק קובעות כי עובדים אשר מועסקים באחד ממקומות העבודה שיפורטו בסעיף 3 להלן, ואין בידם אישור "תו ירוק" בתוקף (היינו, תעודת מחלים או מחוסן או אישור משרד הבריאות לזכאות לכך) יידרשו בהצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, הנערכת במתחמי בדיקות מהירות הרשומים על-ידי משרד הבריאות, וכן בדיקות שנערכות במתחמי מד"א) שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו למועד כניסתם למקום העבודה.

3. תקנות התו הירוק חלות על מקומות העבודה הבאים:

 • מוסד רפואי – בית חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים, ארגון הנותן שירותי רפואת חירום, מי שנותן שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס – 2000;
 • מוסד רווחה – בית דיור מוגן, בית אבות, מסגרת רווחה (מסגרת חוץ-ביתית לקטינים; מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן; מסגרת חוץ-ביתית לאנשים עם מוגבלויות; מסגרת רווחה שאינה כוללת לינת לילה המיועדת למתן טיפול בקטינים, אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים; מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג – 1993; מסגרת המספקת קורת גג זמנית או ממושכת);
 • מי מן המקומות הציבוריים או העסקיים המפורטים להלן, אם הם פועלים בדרך של פתיחתם לציבור:
  • אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;
  • מועדון או דיסקוטק;
  • מקום לעריכת כנסים או תערוכות;
  • מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;
  • מסעדה, בר או פאב;
  • בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה;
  • מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;
  • מוזאון, ספרייה;
  • אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת; או פארק או שטח פתוח בעלי אופי דומה למקומות האמורים המשמש לתיירות.

4. תקנות התו הירוק אף מטילות חובה על מעסיקים אשר הן חלות עליהם, ליידע את העובדים על חובתם להציג אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה מיידית בטרם לכניסתם למקום העבודה.

5. יובהר, כי המגבלות המתוארות לעיל אינן חלות על עובדים באותם מקומות עבודה אשר לגביהם מקום העבודה קבע שהם אינם באים במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה.

6. לאחר פרסומן, ועוד בטרם נכנסו תקנות התו הירוק לתוקפן, הן תוקנו בהחלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורנה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) התשפ"ב-2021, כאשר בהחלטה זו בוטלה תקנה מספר 5 של תקנות התו הירוק, הדנה באחריות הפלילית של המעסיק בשל התרת כניסת עובד בניגוד לקבוע בתקנות התו הירוק. כמובן, אין בביטול התקנה האמורה כדי לגרוע מאחריות אזרחית שעשויה להיות במקרה של אי עמידה בתקנות.

7. תוקפן של התקנות, נכון להיום, הינו מיום 5 לאוקטובר 2021 ועד ליום 19 לאוקטובר 2021.

8. לנוכח האמור לעיל, אנו ממליצים ללקוחותינו אשר מוטלת עליהם החובה לקיים את תקנות התו הירוק, להיערך מראש ולהודיע לעובדיהם על חובתם. כמו כן, על המעסיקים לוודא כי קיים גורם שאחראי על בדיקת עובדי המקום בטרם כניסתם למקום העבודה.
לקוחותינו אשר אינם נמנים על המעסיקים עליהם חלות תקנות התו הירוק ומעוניינים לבדוק החלת מנגנון דומה והשלכותיו, מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת דיני העבודה במשרדנו.

*האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
*בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור במזכר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עם מחלקת דיני העבודה במשרדנו.