ראשי פירסומים מיכרזים: העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

מיכרזים: העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי בתל-אביב הסדר שגובש בין יצרנית החלב טרה לבין משרד הבטחון ביחס למכרזים שעורך האחרון לאספקת מוצרי חלב לצה"ל בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בשנה. הסדר זה עורר מחדש מספר סוגיות, שעניינן מתן העדפה למוצרים או שירותים מאזוריי עדיפות לאומית.

סעיף 3 א' לחוק חובת מכרזים קובע, כי הממשלה רשאית לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן העדפה של תוצרת מקומית ושל תוצרת מאזורי עדיפות לאומית במכרזים של המדינה. במכרזי המדינה נכללים מכרזים של משרדי הממשלה השונים, תאגידים ממשלתיים, חברות עירוניות וכד'. אזורי העדיפות הלאומית נקבעים בחוק לעידוד השקעות הון ובהחלטות הממשלה מעת לעת. אזורים אלו מאופיינים בדרך כלל ברמה חברתית – כלכלית נמוכה, בשיעור אבטלה שנתי ממוצע העולה על 8% ובסמיכות מידית לאזורים המיועדים לתעשייה.

ראוי להדגיש, כי ההעדפה הניתנת במכרזים למי שזכאי לכך מכוח "אזורי עדיפות לאומית" אינה דבר של מה בכך וביכולתה להפוך את תוצאות המיכרז ולהקנות זכיה למי שהצעתו אינה הזולה ביותר. רק כדי לסבר את האוזן נציין, כי מציע אשר עומד בתנאים לקבלת ההעדפה יכול לזכות במקרים מסויימים במיכרז אפילו אם הצעתו הייתה יקרה ב- 15% מן ההצעה הזולה ביותר. לא בכדי קבע בית המשפט המחוזי בעניין הגה נ' מדינת ישראל, כי מציע אשר זכאי לקבלת העדפה זוכה ליתרון ניכר על פני יתר המתחרים במכרז, ולכן יש הצדקה לנהוג זהירות רבה לפני הענקת יתרון זה.

תכליתו של החוק, המקנה את ההעדפה, הינה קודם כל עידוד עבודה ותעסוקה באזורים מוכי אבטלה ועוני. כמו כן, משמשת ההעדפה בידי המדינה כלי ליצירת שינויים דמוגרפיים ופיתוח של אזורים בעלי חשיבות לאומית. הכוונה היא, שיצרנים וספקי שירותים יעבירו את מפעליהם לאיזורי עדיפות לאומית כדי לקבל מיקדמה על מתחריהם במכרזים של המדינה, כאשר מנגד ייהנו תושבי המקום ממקומות עבודה נוספים.

כתנאי למתן ההעדפה למשתתף פלוני במכרז, עליו לעמוד במספר דרישות עיקריות: ראשית, הטובין או השירותים נשוא המכרז צריכים להיות מיוצרים על ידי המציע באזור עדיפות לאומית. לדעתנו, יש להקפיד לעניין זה על כך, שכל שרשרת הייצור של המוצר תתבצע באזור עדיפות לאומית ולא רק חלק ממנה, שאם לא כן תסוכל התכלית העומדת בבסיס החוק. שנית, לפחות על מחצית מעובדיו של המציע להתגורר דרך קבע באזור עדיפות לאומית. שלישית, מרכיב העבודה בשל ייצור הטובין או השירותים הנדונים במכרז (הכולל בעיקר את השכר המשולם לעובדים) צריך להוות 20% לפחות ממחיר ההצעה במכרז.

הרציונאל העומד בבסיסו של תנאי זה הינו ברור, שכן מוצרים או שירותים שאינם עתירי עבודה, אינם מספקים מקומות עבודה בכמות מספקת ומטרתו של החוק אינה מתממשת במקרים אלו. על מציע המבקש להסתמך, ביחס למרכיב העבודה, על העובדים המועסקים על ידי קבלני המשנה והספקים של המציע לעניין ההתקשרות נשוא המרכז, אם כדי לעמוד ברף המינימלי להעדפה ואם כדי לשפר את שיעור ההעדפה, חייב לתת הצהרה מלאה לגבי עובדים אלו ותוך מתן פירוט נפרד ביחס אליהם. הצהרה כאמור חייבת להיות מלווה באישור רואה חשבון שיבדוק הן את הנתונים ביחס למקום המגורים של העובדים והן ביחס למרכיב העבודה. אישור כאמור חייב יהיה להיערך בהתאם לכללים המקצועיים המחייבים רואה חשבון ככלל. למען הסר ספק יש לציין שכשמתייחסים לקבלני משנה וספקים הכוונה רק לאלו עמם יש למציע התקשרות ישירה.

במסגרת ההסדר שגובש כאמור בין יצרנית החלב טרה לבין משרד הבטחון, לו הייתה שותפה גם חברת שטראוס מחלבות בע"מ, נקבע, בהמלצת בית המשפט, כי שיעור מרכיב העבודה של הזוכה ניתן יהיה לבחינה על ידי בית המשפט במקרה ותוגש עתירה שתבקש לפסול את הזכייה וכי בית המשפט יוכל למנות מומחה אשר יבחן את מרכיב העבודה ואת הנתונים והמסמכים שנמסרו לצורך אימות מרכיב זה על ידי הזוכה, על מנת לבדוק אם שיעור מרכיב העבודה שנמסר במסגרת ההצעה במכרז תואם את המציאות.