ראשי פירסומים משבר הקורונה – היבטי שכר ותעסוקה – חוזר לקוחות 3

משבר הקורונה – היבטי שכר ותעסוקה – חוזר לקוחות 3

27 אפריל 2020
מאת: עורך דין רועי גוטמן

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בארץ, נשלחו אליכם ביום 18.3.2020 וכן ביום 24.3.2020 חוזרי לקוחות בהם ריכזנו שאלות שונות שעלו בהיבטי שכר ותעסוקה אצל מעסיקים רבים מקרב לקוחותינו, ובמסגרתם אף עודכנתם בתקנות שעות החירום שהותקנו והנחיות משרד הבריאות, ועל השלכותיהם על מקומות העבודה.

במהלך הימים האחרונים אושרו בממשלה תיקונים שונים לתקנות שעת החירום, תוך מתן הקלות שונות גם לאוכלוסייה בכללה וכן למקומות העבודה, כחלק מן הניסיון להשיב את המשק אט אט לשגרה בצל הקורונה (מה שמכונה "אסטרטגיית יציאה").

להלן נסקר את עיקרי השינויים נכון למועד הוצאת מזכר זה.

א. חובת המעסיק בתשאול עובדים בטרם כניסה למקום העבודה ונקיטת אמצעים נוספים

1. לאורך השבועות האחרונים אנו עדים לשינויים החלים בחובות החלות על עובדים ומעסיקים בכניסה של עובדים למקום העבודה. החובה שהיתה קיימת על עובדים במילוי שאלון בטרם הגעתם למקום העבודה בו הצהרה בדבר העדר תסמינים שונים (חום מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול וקושי בנשימה) התחלפה כעת בחובת תשאול שעל המעסיק לבצע בכניסה למקום העבודה.

2. בהתאם לתיקון לתקנות שעות חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) בטרם הכניסה למקום העבודה על המעסיק או מי מטעמו, לשאול את הנכסים את השאלות הבאות:
 1. 2. האם אתה משתעל?
 2. 2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 3. 2. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
3. כמו כן, על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
4. התקנות שותקות באשר לצורך בתיעוד הממצאים של התשאול (למעט במקרה של תחולת כללי "התו הסגול" עליהם נרחיב להלן), אך המלצתנו היא לתעד ולשמור על המידע האמור, כמובן תוך שמירה על הפרטיות של כל עובד ועובד ואבטחת המידע.
5. כמו כן, גם במקום העבודה יש לשמור על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, על המעסיק לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
6.  לכל עובד במקום העבודה יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
7. על המעסיק ליתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
8. על המעסיק ליתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.
9. עוד נקבע כי במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

ב.  חובת חבישת מסכה במקום העבודה ואחראיות המעסיק

10. מעבר לחובות שציינו לעיל החלות במקום העבודה, בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ף – 2020 החל מיום א' 12.4.2020 בשעה 07.00  אדם אשר יוצא למרחב הציבורי עליו לחבוש מסכה מבד אשר תכסה את הפה והאף.
11. חובה זה חלה גם במקום עבודה, למעט: (1) האדם שוהה במבנה או בחדר במבנה בלא אדם נוסף (2) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים פחות (3) אדם שוהה במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה (4) או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא 1.8 מטר לפחות.
12. עוד נקבע כי מעסיק במקום העבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה ויאסור על עובד שאינו נושא עמו מסכה להיכנס למקום העבודה.
מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה – עליו בנוסף לתלות במקום בולט לעין מודעה בדבר חובת השימוש במסכה. ככל שקיימת במקום מערכת כריזה – יש להודיע אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעשות שימוש במסכה.
13. עוד יצוין בהקשר זה כי הותקנו תקנות שעת חירום המטילות סנקציה עונשית במקרה של אי שימוש במסכה.

ג. הגדלת מספר העובדים אשר יכולים לשהות בו זמנית במקום העבודה והסדר "התו הסגול"

14. כפי שעודכנתם ביום 21.3.2020 אשרה ממשלת ישראל את תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020 (להלן – "התקנות"). תקנות אלה נכנסו לתוקפן החל מיום 22.3.2020 ותוקפן הוארך עד ליום 30.4.2020. הרקע להתקנת תקנות אלה הוא הרצון להימנע מהתפשטות נגיף הקורונה בקרב הציבור והשמירה על הבריאות הציבור, על דרך של צמצום מספר העובדים הנוכחים במקומות העבודה. תקנות אלה השתנו לאורך התקופה מאז התקנתן, ביחס לכמות המרבית של העובדים שיכולה לשהות בו זמנית במקום העבודה. ביום 19.4.2020 שולבו תיקונים בתקנות אלה אשר על עיקריהן נעמוד להלן.
לנוסח התיקון במלואו אנא לחצו כאן.
15. בהתאם לתיקון  לא ישהו בו זמנית במקום עבודה יותר מ 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם (האחוז עלה מ 15% ל 30%).
16.  לצד המגבלה הכללית האמורה, קבע התיקון כי ישנה אפשרות למעסיק להגדיל את מכסת העובדים אשר ישהו במקום העבודה בו זמנית ללא מגבלה כמותית של עובדים, וזאת בתנאי שהוא עומד בשורה של תנאים, אשר זכו לכינוי "התו הסגול", עליהם נעמוד להלן.
17.  כללי "התו הסגול":
 1. 17. המעסיק מקיים את כל החובות החלות עליו במקום העבודה בדבר תשאול עובדים טרם כניסתם למקום העבודה, שמירה על מרחק של 2 מטרים בין העובדים, חבישת מסכה וכן הקצאה של ציוד אישי קבוע לעובדים;
 2. 17. המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. 17. במקומות עבודה בהם מתבצעת עבודה משרדית על כל עובד לבצע  את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו-זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין: בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם; בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד חמישה עובדים (אלא אם מתקיים האמור לעיל בנושא החציצה); למרות האמור לעיל ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 עובדים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים.
 4. 17. אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד (ולא במתחמים ייעודיים במקום העבודה כמו מטבחון).
 5. 17. המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה (מביתם).
 6. 17. מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה: מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה; מספר התשאולים שביצע לעובדים בטרם כניסתם למקום העבודה, של מדידת החום, וכן של מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור. נציין בהקשר זה כי על המעסיק כמובן להפקיד על נושא הפרטיות וכן אבטחת המידע
 7. 17. כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 8. 17. מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
 9. 17. מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 67 שנים ומעלה למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 22 במרס 2020 ועד ליום 18 באפריל 2020, כולה או חלקה.
18. מעסיק שמבקש שיחולו לגביו ההקלות של "התו הסגול" ועומד בכל התנאים לעיל נדרש:
 1. 18 למנות ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים לעיל ("ממונה על ענייני קורונה");
 2. 18. על המעסיק ליידע את עובדים לגבי הכללים לעיל באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין;
 3. 18 המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה ביחס לשמירת הכללים (בנוסח הקבוע בתוספת השלישית).
19. יובהר כי מעסיק אינו נדרש בפנייה לגורם כלשהו לצורך קבלת אישור בדבר עמידה בכללי ה"תו הסגול". כל מעסיק נדרש לוודא לגבי עצמו את עמידתו בכל אותם התנאים שפורטו לעיל, וכן כאמור לחתום על ההצהרה ביחס לשמירת הכללים.
20. מעסיק שעמד בתנאים לעיל, והוא הודיע לעובד שלו כי אינו רשאי להגיע למקום העבודה בשל הכללים לעיל, לא יגיע העובד למקום העבודה.
21. עוד קבע התיקון כי מעסיק שיחיל על עצמו את כללי "התו הסגול" רשאי לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודה, אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים, ובלבד שלא תורשה כניסה של לקוחות למקום העבודה ביחס של יותר משני לקוחות בו-זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
22. עוד נקבע, כי במקרה בו  קבע ראש השירות או רופא מחוזי כי אחד העובדים של מעסיק שחלים עליו כללי "התו הסגול" נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה – הוא יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות. עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק המגבלות בנוגע להיקף כמות העובדים, אלא אם כן יעמוד המעסיק בתנאים של "התו הסגול" ובתנאים נוספים שיורה לו ראש השירות או רופא מחוזי, אם יורה.
23. חשוב לציין בעניין כללי "התו הסגול", כפי שציינו לעיל, הם רלבנטיים אך ורק למקומות עבודה אשר עליהם חלה המגבלה הכללית (10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם). כללי "התו הסגול" אינם רלבנטיים ואינם חלים על כל אותם מקומות עובדה אשר מלכתחילה הוחרגו מאותה מגבלה כללית, ואשר עליהם גם עמדנו בחוזר הלקוחות הקודם שלנו, לרבות אותם מקומות עבודה שתחום פעילותם פורט בתוספת לתקנות (ובכללם מפעל מועדף). עוד יובהר, לגבי אותם מקומות עבודה אשר נמנים על תחומי הפעילויות אשר מפורטים בתוספת לתקנות, התקנות קבעו כי לא חלה עליהם המגבלה הכללית לעיל, ובלבד שאותם מקומות עבודה צמצמו, ככלל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. כעת בתיקון לתקנות מגבלה זו הוסרה, היינו, הם אינם נדרשים לצמצם את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת הפעילות החיונית.

24. עוד יצוין כי במסגרת התיקון בוטלה ההגדרה של "עובד מעטפת", היינו אין הבחנה בין עובדים אלה לבין עובדים העובדים בליבת פעילות העסק.

ד. מתן הקלות במרחב הציבורי וכן הסרת מגבלות של פתיחת עסקים מסוימים

25.  ביום 19.4.2020 תוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (להלן – "התקנות"). תוקפן של תקנות אלה הוארך עד ליום 3.5.2020.
תקנות אלה למעשה הסדירו כללי התנהגות של הציבור במרחבי החיים השונים, וזאת בניסיון לעצור כמה  שניתן את התפשטות נגיף הקורונה. להלן נעמוד על עיקרי התיקון של התקנות.
לנוסח התיקון במלואו אנא לחצו כאן.
26. התקנות צמצמו מעט את המגבלות ביציאה למרחב הציבורי, כפי שעמדנו עליהן בחוזר הלקוחות הקודם: כך למשל הותרה פעילות ספורט למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים (הגבלה שהייתה עד כה עמדה על 100 מטר).כמובן, הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו, כמו גם הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים, וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור, מותרות ולא שונו.
27. עוד נקבע בתיקון כי לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן טיפול המיועד לצורך אסתטי, אלא אם כן הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני, והכול בכפוף לתנאי הרישוי של המרפאה או של חדר הניתוח.
28. כפי שעודכנתם בחוזר הלקוחות הקודם התקנות הטילו מגבלות על פעילות של מסחר, בילוי ופנאי בשורה ארוכה של בתי עסק אשר פורטו בתקנות. כעת הוסרו מגבלות מסוימות והותרה פתיחת עסקים מסוימים מאוד (רשימה סגורה) ובמגבלות כמפורט להלן:
28.1. הותרה פתיחת חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר מהמוצרים המפורטים בתוספת הראשונה או מתן שירות לגבי מוצר כאמור, למעט חנות או עסק כאמור המצויים בקניון. בתוספת הראשונה ישנה רשימה סגורה של עסקים שמותרת פתיחתם כאמור לעיל ובכללם: ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים ציוד היקפי תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל לבית, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית ועוד.
התנאי לפתיחת העסק כאמור לעיל, הוא שבעל העסק או החנות כאמור הגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה (ר' צורפה לקובץ התיקון), ולפיה הוא עומד בתנאים האמורים להלן:
 1. 28.1.  המחזיק או המפעיל של המקום יקיים את חובות התשאול ומדידת החום עליהן עמדנו לעיל וכן סעיף 6 לתקנות בשינויים המחויבים;
 2. 28.1. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות לצורך פתיחת העסק ("ממונה על ענייני קורונה");
 3. 28.1. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר;
 4. 28.1. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;
 5. 28.1. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 6. 28.1. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ־2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ־4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
28.2.  כך גם נקבע מנגנון פיקוח על עמידת החנות או העסק בתנאים לעיל בתוך שבועיים ממועד קבלת ההצהרה, לשם בדיקת התקיימות התנאים האמורים בה.
29. שירותי הובלה של מוצרים כפי שהיו עד היום יימשכו, כאשר המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
30. התקנות קבעו סנקציה עונשית למי שמפעיל מקום או עסק בניגוד לקבוע בתקנות (בתקנה 5(א)).
ה. התקנתן וביטולן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף – 2020
31. ביום 6.4.2020, בסמוך לפני ערב חג הפסח, פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום המתקנות את חוק עבודת נשים, התש"יד – 1954 (להלן – "חוק עבודת נשים"). תקנות אלה אפשרו למעסיקים להוציא עובדות או עובדים אשר נהנים מהגנות על פי חוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), וזאת ללא צורך בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים, וזאת בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
 1. 31. תקופת החל"ת ביוזמת המעסיק תהא לתקופה שלא תפחת מ 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים;
 2. 31. החל"ת אינה קשורה לנסיבה שבגינה מוגנים העובד או העובדת (ובכלל אלה הריון, טיפולי פוריות, לידה וכו');
 3. 31. המעסיק עשה מאמצים ולא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובד או לעובדת באותו היקף משרה ומבלי לפגוע בתנאי עבודתו/ה;
 4. 31. העובד או העובדת נתנו את הסכמתם בכתב להוצאתם לחל"ת;
 5. 31. המעסיק החליט על הוצאת העובדת או העובד לחל"ת לאחר שהתקיים אחד מאלה:
  1. 31.5. פעילות עסקו הוגבלה או צומצמה לאחר הכרזת שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, כי המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה היא מחלה מדבקת, מסוכנת, עקב הגבלות או צמצומים שנקבעו בצו לפי הפקודה או בתקנות שעת חירום לפי סעיף 39 לחוק יסוד הממשלה, או עקב הוראות והנחיות שניתנו על ידי גורם מוסמך והובילו לצמצום בפעילותו העסקית;
  2. 31.5. פעילות עסקו צומצמה בשל מתן שירות לעסק שפעילותו הוגבלה או צומצמה בנסיבות כאמור בסעיף הקטן הקודם או בשל ביצוע עבודה בעבור עסק כאמור.
 6. 31. התפקיד שביצעו העובד או העובדת אצל המעסיק הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה כאמור לעיל, והמעסיק הוציא חל"ת נוסף על העובדת או העובד כאמור עובדים נוספים מאותו טעם או עובדים נוספים (שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה). האמור לא יחול אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל לפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחל"ת או אם העובדת או העובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.
 7. 31. לא ניתן יהיה להוציא לחל"ת כאמור עובדת שתאריך הלידה המשוער שלה יחול ב 30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה.
 8. 31. התקנות האמורות חלו לעניין עובד או עובדת שהוצאו לחל"ת ביוזמת המעסיק החל מיום 15.3.2020 או לאחריו.
 9. 31. היה וניתן לגבי עובד או עובדת היתר בהתאם לחוק עבודת נשים ערב תחילת של התקנות, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובדת או העובד לחל"ת או ביום 15.3.2020, לפי המאוחר מביניהם.
 10. 31. מעסיק שהגיש בקשה לקבלת היתר לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים לפי יום תחילת של תקנות אלה, ובקשתו אינה עומדת בתנאים לקבלת היתר לפי התקנות, עליו להודיע למשרד העבודה כי בקשתו אינה עומדת בתנאים כאמור וכי הוא מבקש שבקשתו תידון בהתאם להוראות סעיף 9א כנוסחו ערב יום תחילתן של התקנות.
לנוסח התקנות המלא לחצו כאן.
32. בסמוך לאחר התקנת התקנות, ביום 12.4.2020, הוגשה עתירה דחופה לבג"ץ, בשמה של יו״ר הוועדה הזמנית לענייני רווחה ועבודה, חה״כ עאידה תומא סלימאן, נגד חוקיות התקנות האמורות. דיון בעתירה היה אמור להתקיים ביום 20.4.2020.
33. עוד בטרם התקיים הדיון בעתירה, ביום שישי האחרון, 17.4.2020, לאחר חג הפסח, ביטלה הממשלה את התקנות האמורות. היינו החל מיום 17.4.2020 על המעסיק לפנות לקבלת היתר בנסיבות אלה.

ו. הנחיות מס הכנסה לגבי שווי שימוש ברכב בתקופת חל"ת בשל משבר הקורונה: הקלות לעובדים

34. ביום 2.4.2020 פרסמה רשות המיסים הנחיות מיוחדות בתקופת משבר הקורונה בעניין זקיפת שווי שימש ברכב לעובד שהוצא לחל"ת בשל משבר הקורונה.
35. ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987. בהתאם, מעסיק נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש לפי התקנות, כאשר גם אם הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מן החודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא.
36. לנוכח משבר הקורונה כאשר מעסיקים רבים נדרשים להוציא את עובדיהם לחל"ת לתקופה שאינה יודעה, הודיעה רשות המיסים בהנחיותיה לעיל ובמטרה להקל על העובדים, כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות משבר הקורונה ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהעמיד לו המעסיק – ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו, זאת במקום זקיפת שווי שימוש מלא כפי שנקבע כאמור בתקנות לעיל.
37. שווי השימוש היחסי אף יחושב גם בעת שהעובד יחזור מחל"ת היה ויקבל את הרכב מהמעסיק במהלך חודש העבודה.
38. תנאי ההקלה האמורים כפופים לכך כי ממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד להחזרת העובד לעבודה לא העמיד המעסיק לרשות העובד רכב.

לנוסח המלא של ההנחיות לחצו כאן.