ראשי פירסומים משבר הקורונה – היבטי שכר ותעסוקה עדכון 2

משבר הקורונה – היבטי שכר ותעסוקה עדכון 2

23 מרץ 2020
מאת: עורך דין רועי גוטמן
משבר הקורונה – היבטי שכר ותעסוקה – חוזר לקוחות 2
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בארץ, שלחנו אליכם ביום 18.3.2020 חוזר לקוחות בו ריכזו שאלות שונות שעלו בהיבטי שכר ותעסוקה אצל מעסיקים רבים מקרב לקוחותינו.
משעה שאנו מצויים במצב דינאמי אשר משתנה חדשות לבקרים, ויוצאות הנחיות ותקנות חדשות, ראינו לנכון להביאם לעדכונכם מספר תקנות חדשות חשובות, אשר יש להן השלכות רבות על מקומות העבודה.
א.         תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020
1.  ביום 21.3.2020 אשרה ממשלת ישראל את תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020 (להלן – "התקנות"). תקנות אלה נכנסו לתוקפן החל מיום 22.3.2020 וסיומן ביום 16.4.2020.
הרקע להתקנת תקנות אלה הוא הרצון להימנע מהתפשטות נגיף הקורונה בקרב הציבור והשמירה על בריאות הציבור, על דרך של צמצום מספר העובדים הנוכחים במקומות העבודה.
להלן נעמוד על עיקרי התקנות.
2.  בהתאם לתקנות לא ישהו בו זמנית במקום עבודה יותר מ 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
"עובד" הוגדר בצורה רחבה, וכולל גם מי שלא מתקיימים יחסי עבודה עמו (כמו נותן שירותים).
"מקום עבודה" כולל את המקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד, והכל בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים.
אשר ל"מצבת העובדים" – זו הוגדרה "ככל העובדים המועסקים במקום העבודה".
התקנות חלות גם על המגזר הפרטי וגם על המגזר הציבורי.
3.                  לצד המגבלה הכללית האמורה, נקבעה בתקנות גם שורה ארוכה של חריגים אשר לגביהם אשר להלן נפרט את עיקריהם:
3.1.             משרדי ממשלה וגופים במגזר הציבורי
התקנות קבעו כי מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית במשרדי ממשלה וגופים במגזר הציבורי אשר פורטו בהן, יהיה כמפורט לצדם בתקנות, ולבד שהגופים צמצמו, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית.
כך למשל לגבי משרד הבריאות על כל יחידות הסמך שלו נרשם – 100% ממצבת העובדים.
במסגרת הגופים המוזכרים נמנים גם גופים שאינם בהכרח נמנים על משרדי הממשל והמגזר הציבוריים, ובכלל זאת מפעל תומך ביטחון (כפי שהוגדר בתקנות), אשר לגביו נקבע כי הוא רשאי להעסיק במקום העבודה בו זמנית 60% ממצבת העובדים.
3.2.             מקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או בעבודות תשתית
לגבי מקומות עבודה אלה נקבע בתקנות כי כל עוד מקום העבודה אינו כולל התקהלות במבנה סגור הוא רשאי להעסיק 100% ממצבת העובדים. "מבנה סגור" הוגדר כמבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות.
3.3.             מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, אשר ניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה
לגבי מקומות עבודה אלה נקבע בתקנות כי הם יוכלו להעסיק את מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצב העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
3.4.             מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת לתקנות
מקומות עבודה אצלו אשר נמנים על תחומי הפעילויות אשר מפורטים בתוספת לתקנות, לא חלה עליהם המגבלה הכללית לעיל, ובלבד שאותם מקומות עבודה צמצמו, ככלל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.
רשימת תחומי הפעילות היא רחבה, וכוללת גם תתי קטגוריות בתוכה, וכוללת בין היתר: מגזר פננסי (בנקאות, שוק ההון); אנרגיה (חשמל, גז טבעי, נפט גולמי ומוצריו, גפ"מ); מים; זכויות ניצולי שואה; מזון ומשקאות; שירותי הובלה; אחסנה ועמילות מכס; חקלאות; טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים; נמלים וספנות; תחבורה; המוסד לביטוח לאומי; רשויות מקומות; תקשורת; עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה, שירותי בריאות, אופטיקה, פארמה, שירותי תחזוקת מבנים, אספקת שירותי מחשוב ועוד.
הנכם מופנים לרשימה המלאה כפי שצורפה לתקנות. אנו מציעים כי תבחנו אותה על מנת לוודא אם עסקכם נופל במי מתחומים אלה.
בנוסף התקנות גם החריגו מקום עבודה אשר עונה להגדרה של מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959. ישנם גם מקומות עבודה אשר משויכים לענף הטכנולוגיה ואשר עונים להגדרה זו של מפעל מועדף, כגון מרכזי מחקר ופיתוח.
יצוין, כי התאחדות התעשיינים בישראל מעניקה למפעלים הרלוונטיים, אשר חברים בהתאחדות, אישור על כך כי המפעל מנוי בענפים המוחרגים בתאם לתקנות האמורות.
3.5.             מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד
התקנות קבעו כי מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, גם עליו לא תחול המגבלה הכללית לעיל לגבי צמצום מצבת העובדים במקום העבודה. מפעל למתן שירותים קיומיים הוא כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967 כנוסחו בתקנות שעות חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש"ף – 2020. ככל מקומות עבודה אשר קיבלו הכרה כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" אמורים לדעת על כך.
4.                  התקנות קבעו בצדן סנקציה פלילית למקרה שמעסיק יאפשר כניסה למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד לקבוע בתקנות.
5.                  בנוסף קובעות התקנות את ההנחיות הבאות:
5.1.             המעסיק הוא זה שרשאי לקבוע איזה עובד יגיע למקום העבודה ואיזה עובד לא יגיע. עובד אשר המעסיק הודיע לו כי אינו רשאי להגיע למקום העבודה, נאסרה עליו ההגעה.
5.2.             המגבלות המתוארות לעיל מתייחסות לשהייה בו זמנית של עובדים במקום העבודה, ולא לכמות העובדים שניתן להעסיק בכל מקום העבודה.
5.3.             כמו כן נקבע, כי אם מקום העבודה כולל מספר מבנים, יפעל המעסיק, ככל האפשר, לפריסת העובדים ששהייתם בעבודה מותרת לפי התקנות, בין המבנים השונים, באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה, ובלבד שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.
ב.         תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020
1.                  ביום 21.3.2020 הותקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (להלן – "התקנות"). תחילתן של תקנות אלה ביום 22.3.2020 משעה 08.00 והן יעמדו בתוקפן למשך 7 ימים.
תקנות אלה למעשה הסדירו כללי התנהגות של הציבור במרחבי החיים השונים, וזאת בניסיון לעצור כמה  שניתן את התפשטות נגיף הקורונה.
להלן נעמוד על עיקרי התקנות:
2.                  התקנות צמצמו את היציאה למרחב הציבורי, וקבעו רשימה סגורה של פעילויות שרק לגביהן ניתן לצאת ממקום המגורים ובכלל אלה: הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו; הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים,  קבלת שירות רפואי ועוד.
ראו את הרשימה המלאה בתקנות.
3.                  עוד קבעו התקנות כללי התנהגות במרחב הציבורי, כדלקמן:
3.1.             שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל הניתן, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;
3.2.             בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב למעט אנשים הגרים באותו מקום. הגבלה זו לא תחול על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו ולא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב.
"מקום עבודה חיוני" הוגדר כמוקם עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967 כנוסחו בתקנות שעות חירום (שירות עבודה בשעת חירום), התש"ף- 2020.
4.                  התקנות התירו שירותי הובלה של מוצרים, כאשר המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
5.                  התקנות הטילו מגבלות מלאות על פעילות של מסחר, בילוי ופנאי בשורה ארוכה של בתי עסק אשר פורטו בתקנות, ובכלל אלה: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות ועוד.
6.                  התקנות הטילו מגבלות חלקיות על בתי עסק של בית אוכל (בתי קפה, מסעדות), לרבות בבית מלון, כאשר מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל (היינו איסוף עצמי או משלוח).
7.                  התקנות קבעו סנקציה פלילית למי שמפעיל מקום או עסק בניגוד לקבוע בתקנות (בתקנה 5(א)).
ג.         היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה החדש Novel Coronavirus 2019 – nCov)
1.                  ביום 17.3.2020 ניתן על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה החדש Novel Coronavirus 2019 – nCov) בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 (להלן – "ההיתר").
2.                  להלן עיקרי הוראת ההיתר:
2.1.             בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
2.2.             אורך יום העבודה לפי הוראות סעיפים 2, 4 או 5 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כוללת שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ 8 פעמים בחודש ובכפוף לאמור בסעיף 2.1 לעיל.
2.3.             בתקופת תוקפו של היתר זה, לא יחולו סעיפים 1 ו- 2 להיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.
2.4.             העסקת עובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה.
2.5.             תוקפו של ההיתר הוא חודשיים מיום פרסמו, 17.3.2020, או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידד בית הוראות שונות), התש"ף – 2020, לפי המוקדם מביניהם.
יצוין כי הצו לעיל פורסם ברשומות ביום 2.2.2020 לתקופה של 90 יום, היינו הצו תקף עד ליום 2.5.2020.
כך שנכון לעכשיו תוקפו של היתר זה הוא עד ליום 2.5.2020
האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בידיעון זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עם מחלקת דיני העבודה במשרד.