ראשי פירסומים מתנה – מלכודת דבש?

מתנה – מלכודת דבש?

מתנה הנה עסקה לכל דבר ועניין לפיה, צד אחד מעביר למשנהו זכויות בנכס כלשהו כמו, למשל, דירה, ללא קבלת תמורה כל שהיא, לא בכסף ולא בטובת הנאה כל שהיא, לרבות בדרך של החלפת מתנות.

לעסקאות מתנה בין בני משפחה, עשויות להיות מספר תכליות. בין היתר, עסקת מתנה נעשית לעיתים תכופות כחלף העברה מכוח צוואה, וזאת במטרה להקדים את העברת העושר לדור הבא, או על מנת למנוע סכסוכי ירושה עתידיים בין היורשים. שכן, הענקת מתנה מעניקה וודאות ומבטיחה למעניק המתנה כי הן רצונו האמתי יבוצע והן כוונתו המקורית תושג, וכי לא יצוץ יורש ממורמר אשר יפעל לביטול רצונו וכוונותיו הטובות. כתוצאה, מתן מתנה בין קרובים הנו כלי נפוץ לחלוקת רכוש והעברתו לדור הבא במשפחה בפטור ממס. ברם, חשוב שכל נותן מתנה יזכור כי אם מקבל המתנה שינה את מצבו בהסתמך על המתנה שאמור הוא לקבל, הרי שעל פי האמור בחוק, לא ניתן יהיה לבטלה, וזאת למעט במקרים חריגים בלבד, וכי לאחר השלמת הענקת המתנה, עוברת המתנה לבעלות מקבלה והיא נהפכת להיות חלק בלתי נפרד מעיזבונו וסך כל נכסיו. כתוצאה, רשאי מקבל המתנה למכור, לשעבד או לתת את הנכס במתנה לאחר, ללא ידיעת או הסכמת נותן המתנה. כמו כן, מקבל המתנה אף עלול, שלא בשליטתו, לאבד את המתנה כתוצאה מפשיטת רגל או גירושין.

לא נדיר לפגוש הורים המעניקים לילדיהם דירה במתנה לרגל נישואיהם, מבלי שהקדישו מחשבה לשאלה – מה יקרה אם בשלב כל שהוא ילדם יתחתן, אך למרבה הצער הנישואין יעלו על שרטון.

לאור פסיקת בתי המשפט, גם דירת מגורים שקיבל מי מבני הזוג מהוריו, עלולה להיחשב כרכוש משותף. משמעות הדבר היא שעל אף שהדירה נרכשה על-ידי הוריו של אחד מבני הזוג והוענקה לו במתנה גמורה, ועל אף שנרשמה בטאבו בבעלותו הבלעדית עוד לפני הנישואין, קיימות נסיבות בהן במועד הגירושין בן הזוג יהיה זכאי למחצית מהדירה. מכאן, כי קיימת חשיבות רבה להגדיר מפורשות את התנאים למתן המתנה, לרבות את המקרים בהם ניתן לחזור ממתן מתנה עת השתנו הנסיבות אשר על בסיסן העניק נותן המתנה את המתנה.

יצוין כי תשומת לב יש להעניק גם עת הורים מעניקים לילדם דירה אשר הם מתגוררים בה, או עושים בה שימוש תדיר, מתוך אמונה כי ילדם יאפשר להם להמשיך וליהנות ממנה. אבל, מאחר והבעלות בדירה עוברת לילד, הרי שיש לו זכות חוקית למנוע מהוריו לעשות שימוש בדירה. ברם, אילו היו ההורים מגדירים בעת מתן המתנה כי תנאי לקבלתה הוא שימור זכות השימוש שלהם בדירה, הרי שהיה בידם למנוע את סיכון סילוקם מהדירה על ידי ילדם מלכתחילה.

לפיכך, ובכדי שניתן יהיה להשתמש במתנה לצורכי העברת נכסים לדור הבא במשפחה, ועל מנת להבטיח כי הנכסים יישארו במשפחה, מומלץ לערוך הסכם משפטי בין מעניק המתנה למקבל המתנה בו יוגדרו באופן מפורש תנאי המתנה.

כך לדוגמא, ניתן להתנות במועד מתן הדירה במתנה כי ייחתם הסכם ממון המקובל על ההורים, או כי לא תתאפשר העברת הדירה לאחר ללא הסכמת ההורים, או אף כי במקרה של גירושין תעבור המתנה לידיהם של הנכדים. לחילופין, ניתן להעניק את הדירה כמתנה על תנאי, כך שהיא תעמוד בתוקפה כל עוד בני הזוג נשואים. במקביל, ניתן אף לגבות את הענקת הדירה בהסכם הלוואה בין ההורים לבני הזוג, תוך רישום שעבוד על הדירה לטובת ההורים. אמצעי זה מבטיח למעשה כי לא ניתן יהיה למכור, לשעבד או לתת את הנכס במתנה לאחר, ללא ידיעת והסכמת ההורים מראש ובכתב.

לחלופי חילופין, מומלץ לשקול מנגנון של נאמנות במסגרתה מעניקים ההורים את הדירה במתנה לילדם, אך רושמים את הדירה בפועל על-שם נאמן. היתרון של מנגנון זה הנו כי אם נעשה נכון, הוא יוצר חיץ משפטי מפני טענות עתידיות של בן הזוג האחר בדבר זכויות שיתוף בדירה, כמו גם טענות של נושים.

ברם, יודגש כי על אף שהדעה הרווחת בציבור היא כי הענקת מתנה לקרוב איננה חייבת במס, אין הדבר מדויק. שכן, הענקת המתנה אינה פוטרת ממס, אלא היא רק יוצרת דחית מס, שכן מקבל המתנה "נכנס לנעליו" של נותן המתנה, ואם וכאשר ימכור את המתנה שקיבל, ימוסה במס רווח הון על שווי עליית הערך.

ככל שהוענקה דירה במתנה, הרי שבעת הענקת הדירה אין חבות במס שבח. אך, הפטור ממס שבח להענקת דירה במתנה לקרוב, מותנה בכך שההעברה הינה ללא תמורה, וכי היא מוענקת לקרוב אשר הנו (א) בן- זוג; (ב) הורה, הורי הורה, צאצא של נותן המתנה, וכן צאצאי בן- זוג של נותן המתנה ובני- זוגם של כל אחד מאלה; או (ג) אח או אחות של נותן המתנה, ובלבד שהמתנה הנה זכות שקיבל מעניק המתנה מהורה, או מהורי הורה במתנה או בירושה.

חשוב לזכור, כי הענקת דירה במתנה לקרוב אין משמעותה פטור מכל מס באשר הוא, וכי על עסקת המתנה מוטל מס רכישה, בשיעור מופחת של שליש ממס הרכישה הרגיל, שהיה חל אילו הדירה הייתה נמכרת בשווי שוק, ובלבד שהמתנה ניתנת לבן-זוג, הורה, צאצא, בן זוג של צאצא, או אח או אחות של נותן המתנה. בנוסף, ייתכן ובמועד הענקת הדירה במתנה לקרוב, תחול גם חובת תשלום היטל השבחה לרשות המקומית בה רשומה הדירה, שכן הגדרת "קרוב" לצורכי היטל השבחה שונה מההגדרות שהובאו לעיל. בכל מקרה, גם אם לא חלה חבות בהיטל השבחה, הרי שאין משמעות הדבר כי הוענק פטור מההיטל, אלא זוהי רק דחייה של מועד התשלום. על כן, מומלץ לבדוק סוגיה זו טרם מתן התחייבות להענקת המתנה, פן יחול חיוב כספי גדול שיהיה קשה לנותן המתנה ו/או מקבל המתנה לעמוד בו.

לסיכום, נדגיש כי שיקולי מס אינם חזות הכול, וכי טרם הענקת מתנה לקרוב מומלץ לזכור שעם השלמת הענקת המתנה, תעבור למעשה המתנה לבעלות מקבלה ותהפוך להיות קניינו לכל דבר ועניין. על כן, יהיו הטבות המס אטרקטיביות ככל שיהיו, את ההחלטה האם להעניק מתנה נכון לקבל לאחר בחינת כל השיקולים הכרוכים, ולאחר שננקטו כל האמצעים המשפטיים להבטיח כי מטרת הענקת המתנה, כפי שבאות לידי ביטוי בכוונה המקורית של נותן המתנה, אכן מושגת.