ראשי פירסומים נאמנות גבוהה

נאמנות גבוהה

לצלבנים בימי הביניים היו עוד כמה דאגות חוץ ממלחמה בכופרים. הם היו צריכים, למשל, לדאוג לכך שיהיה מי שיטפל בכל הקרקעות והרכוש שהותירו מאחור. לצורך פתרון בעיה זו הומצא מוסד הנאמנות – הפקדת הרכוש בידי איש אמון כדי שישמור עליו ויטפל בענייני האחוזה בזמן ההיעדרות. כך יכלו הצלבנים להתפנות למסעותיהם כשהם פטורים מדאגות כלכליות.

נאמנות היא הסדר משפטי בין יוצר הנאמנות לבין צד שלישי, שהוא הנאמן, הנחתם כחוזה או נעשה כחלק מצוואה. הנאמן מקבל לשליטתו, לרוב באופן בלתי חוזר, נכסים ורכוש השייכים ליוצר הנאמנות, המגדיר, מצדו, את מטרותיה והנהנים בה. מרגע יצירת הנאמנות, ניתן לנאמן החופש לנהל את נכסי ורכוש הנאמנות על פי שיקול דעתו הבלעדי, אך בגבולות שנקבעים בשטר הנאמנות.

בישראל, כמו בעולם, השימוש בנאמנויות נפוץ בעיקר בקרב משפחות עתירות הון, המבקשות באמצעותן להעביר את עושרן לדורות הבאים, תוך קביעת כללים ומגבלות שי־ צמצמו ככל האפשר את הסכנה של סכסוכים משפחתיים ומשפטיים. כדי להימנע מקללת ה׳׳עושר הנעלם", המזהירה מדעיכת ההון תוך שלושה דורות, ולהבטיח הכנסה קבועה בעתיד לבני המשפחה, מקימים בעלי הון נאמנויות המנהלות את ההון המשפחתי תחת גוף מרכזי אחד. נאמנות משפחתית כזו מאפשרת לשמור על הקרן ההונית של המשפחה, מבטיחה כי כל צאצאיה יוכלו ליהנות מפירות עמלם של מקימי הנאמנות ומגנה על ההון המשפחתי מפני שחיקת ערך, בזבוז משאבים והשקעות כושלות – ברמת הצלחה כזו או אחרת. בנוסף, הנאמנות מגינה על כספי המשפחה מפני תביעות מצד נושים ומפני האפשרות של ניצול תמימותם של צעירי המשפחה על ידי גורמים מפוקפקים, ויש בה כדי להבטיח את רווחתם העתידית של בני משפחה בעלי מוגבלויות גופניות, שכליות או רגשיות, ללא כל תלות במערכת המשפט והסעד של המדינה. יתר על כן, בכוחה להעניק לכל בני המשפחה זכות שימוש ברכוש ללא הענקת בעלות בלעדית. נאמנות המתוכננת היטב יכולה לשמש תחליף להסכמי הממון, הנפוצים בקרב בעלי הון.

עם זאת, לנאמנות ״קלאסית״ שכזו יש גם כמה חסרונות בולטים. הגדול שבהם הוא שבעת יצירת הנאמנות מוותרים למעשה יוצריה על שליטה בנכסיהם וברכוש שצברו בעמל רב. הנאמנות מנתקת את הזיקה הקניינית בין היוצרים לנכסים, שכן הרכוש שהועבר לידי הנאמן והמנוהל במסגרת הסדר הנאמנות אינו רשום עוד על שם יוצר הנאמנות, ומיום העברתו אין היוצר רשאי יותר להורות לנאמן כיצד לנהלו. אם לא די בכך, גם הנהנים בנאמנות – בני המשפחה בדורות אלה ובדורות הבאים – אינם בעלי זכות לדרוש לקבל לידיהם מנכסי הנאמנות, לרוב אין בידם הזכות לפקח על פעולות הנאמן, והם גם אינם יכולים להפסיק את פעולתו, אלא אם הופרה חובת הנאמנות. לכן, נהוג בישראל ובעולם ללוות את חוזה הנאמנות במערכת של בלמים ואיזונים המגנה על יוצרי הנאמנות, ומגדירה מהן מטרותיה ומיהם הנהנים בה. מערכת הגנה זו נשענת על שתי רגליים: האחת, ״מכתב משאלות״ (Letter of Wishes) המגדיר במפורט את רצונותיו של יוצר הנאמנות בנוגע לניהול הנאמנות ורכושה, וכן לאופן חלוקת הכספים בין בני המשפחה (אם בכלל) – הגם שאין ברצונות אלה כדי להחליף או להצר את סמכויות הנאמן; השנייה, מינוי ״מגן נאמנות״ (Protector) שהוא איש אמון שבידיו ניתנת המטלה החשובה לוודא כי הנאמן אינו חורג מהסמכויות המוקנות לו, ולהבטיח כי רצונותיו של יוצר הנאמנות באים לידי ביטוי בדרך הניהול של הנא־ מנות ונכסיה.

בסופו של יום, הקמת נאמנות דורשת – כפי ששמה מרמז – אמון. טרם העברת הנכסים, על יוצר הנאמנות להאמין בתום לבו וביכולותיו של הנאמן. נאמנים רבים מלווים את בעלי ההון ומשפחותיהם שנים רבות כיועצים, ולומדים לה־ כיר את בני המשפחה ואת צורכיהם בטרם מינוים כנאמנים. עם זאת, במקרים שבהם יוצרי הנאמנות חוששים כי הנאמן יתפתה לנצל לרעה את ההון שהופקד בידיו או שהם מבקשים שלא להיות תלויים באדם אחד, ניתן למנות נאמן מוסדי (הכפוף לרגולציה ולביקורת ממוסדת). לעתים אף מוקמת חברת נאמנות משפחתית פרטית בבעלות ובשליטת המשפחה, המשמשת נאמן. לכל סוג נאמן יתרונות וחסרונות, והבחירה מתבססת לרוב על היקף נכסי המשפחה וצרכיה המיוחדים. בעוד שימוש בנאמן מוסדי או הקמת חברת נאמנות משפחתית מאפשרים ליוצרי הנאמנות שקט נפשי וביטחון כי הרכוש ינוהל באופן מקצועי, עלות השי־ מוש בנאמנים אלה יקרה בהשוואה לנאמן יחיד המקורב למשפחה.

בניגוד לדעה הרווחת, אין כל תמריץ מיסוי בשימוש בנאמנות בישראל. למעשה, הכנסת החמירה מאוד בנושא, וכיום כל נאמנות שיש בה ולו רק נהנה אחד תושב ישראל חבה במס בישראל על כלל הכנסותיה, וזאת גם אם כף רגלם של יוצרה, הנאמן ורוב הנהנים ממנה מעולם לא דרכה בישראל. יחד עם זאת, השימוש בנאמנויות על ידי ישראלים עשוי לעתים להביא תועלת מיסויית בהגנה מפני מסי ירושה ומתנות המוטלים במדינות רבות ובהן ארצות הברית, אף כי השגת מטרות אלה מחייבת תכנון זהיר במיוחד.