ראשי פירסומים נדחתה על הסף תביעה כנגד הדואר בגין מסירה מוטעית של דבר דואר

נדחתה על הסף תביעה כנגד הדואר בגין מסירה מוטעית של דבר דואר

30 אוגוסט 2009
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום ברמלה (השופטת א. נחליאלי חיאט, תא"מ 1379/09 טטיאנה כהן נ' חברת דואר ישראל בע"מ), שבמסגרתה התקבלה בקשת חברת הדואר לדחייה על הסף של תביעת פיצויים, בגין חסינות על פי החוק הנזקפת לטובתה.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

טטיאנה כהן הייתה אמורה לקבל דבר דואר ממשרד הפנים ובו הודעה על קבלת אזרחות ישראלית, לאחר סיימה הליכי גיור. דבר הדואר אכן נשלח לכתובתה המדוייקת, אך נמסר לנמענת אחרת בעלת אותו שם המתגוררת באותה עיר ובאותו רחוב, אך במספר בית אחר. טטיאנה כהן השקיעה מאמצים רבים הן בקבלת האזרחות והן באיתור הסיבה שדבר הדואר לא הגיע אליה, וציינה כי בסופו של דבר, לאחר כחודשיים, קבלה את ההודעה ממשרד הפנים על קבלת האזרחות באיחור. לאור המקרה, הגישה טטיאנה כהן תביעה כנגד חברת דואר ישראל בגין עוגמת נפש שנגרמה לה כתוצאה מאי קבלת הדואר, וכן עתרה לפיצוי בגין נזק ממוני שנגרם לה בגין הוצאות שונות שנאלצה להוציא, כדי לאתר את דבר הדואר ואת התקלה שארעה. עוד ביקשה הגברת כהן לפצותה בגין בזבוז זמן. תביעתה הועמדה על סך של 30,000 ש"ח.

חברת הדואר הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת חסינות סטאטוטורית מפני תביעות בגין מסירה מוטעית, חסינות שנקבעה בסעיף 78(1) לחוק הדואר.

החלטתו של בית המשפט:

בית המשפט בחן את תוכנה של החסינות הקבועה בחוק הדואר, וקבע כי החסינות שנקבעה הינה מפני נזק שנגרם בגין מסירה מוטעית. בית המשפט ציין כי סעיף החוק אינו כולל התייחסות לסוג הנזק, ואין הפרדה בין נזק שניתן לתבוע בגינו ובין כזה שלא ניתן לתבוע בגינו. כמו כן, בהוראת החוק גם לא נזכרת הסיבה למסירה המוטעית שהייתה יכולה להוות עילה לתביעה. צוין כי לשון החוק ברורה ומשמעותה היחידה היא כי לא ניתן לתבוע את חברת הדואר בגין מסירה מוטעית של דבר דואר, יהיה הנזק שנגרם אשר יהא. בית המשפט לא קיבל את טענת טטיאנה כהן כי במקרה דנן לא מדובר במסירה מוטעית, כי אם במסירה בניגוד להוראות השולח. בית המשפט קבע כי מסירה לנמען שונה מזה המופיע על גבי דבר הדואר היא מסירה מוטעית כלשון החוק, וכי דבר דואר שנמסר בטעות לנמען אחר מזה המופיע כל גבי דבר הדואר הוא מסירה השונה מהוראות השולח. עוד נקבע, כי הנזק הנטען הוא בעיקרו עוגמת נפש ובזבוז זמן, דבר המדגיש ביתר שאת את מטרת המחוקק בהענקת החסינות.

לאור זאת, קיבל בית המשפט את הבקשה, ודחה את התביעה על הסף.
שמות באי כוח הצדדים לא פורטו בפסק הדין.