ראשי פירסומים סילוק תביעות ייצוגיות על הסף – מכשיר לסינון תביעות לא ראויות

סילוק תביעות ייצוגיות על הסף – מכשיר לסינון תביעות לא ראויות

23 אוקטובר 2011
מאת: עורך דין עופר כהן-צדק

מאז כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות בשנת 2006, גבר השימוש במכשיר התובענה הייצוגית ומספר התביעות הייצוגיות נמצא בעלייה מתמדת. רק כדי לסבר את האוזן נציין, כי בשנת 2012 לבדה הוגשו למעלה מ- 1,000 תביעות ייצוגיות, בעוד שבשנת 2011 הוגשו כ- 700 תביעות ובשנת 2010 הוגשו כ- 430 תביעות בלבד.

בד בבד עם מבול התביעות הייצוגיות, מסתמנת מגמה של ריבוי תביעות קנטרניות ולא מוצדקות. ניתן למצוא לא מעט תובענות ייצוגיות אשר מוגשות בחופזה וללא בדיקה נאותה של העובדות הרלוונטיות, וזאת מתוך תפיסה שהנתבע, אשר התביעה הייצוגית הינה כחרב המתהפכת מעל לראשו, יהיה מוכן להתפשר עם התובע, אף אם סיכויי התובענה להתקבל הינם נמוכים.

על רקע זה קמה ועולה השאלה, מהם אותם מקרים המצדיקים סילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, עוד בטרם התקיים על ידי בית המשפט דיון פרטני בשאלה אם ראוי לאשר את התביעה כייצוגית אם לאו. גדר הספקות נעוץ בכך, שהליכי הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, שבסופם מחליט בית המשפט אם לאשר את התביעה כייצוגית, נחשבים כשלעצמם להליכים מקדמיים, ומטעם זה יהיה נכון לכאורה לברר טענות סף המועלות כנגד התביעה (כגון התיישנות, היעדר יריבות וכד') במסגרת הליכים מקדמיים אלו ולא לפניהם. מנגד, הכרעה מוקדמת בטענות הסף עשויה לייתר כליל את הדיון בבקשה לאישור התביעה הייצוגית ולחסוך בזמן שיפוטי ובעלויות הגבוהות הכרוכות בליבון הבקשה גופה.

בפסקי הדין שניתנו בעת האחרונה ניכרת מגמה התומכת באפשרות לסלק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף ועוד בטרם בירורה לגופו של עניין. דוגמא טובה לכך אנו מוצאים בהלכת קופמן, שיצאה מלפני בית המשפט המחוזי מרכז, בעניין בקשה שהוגשה על ידי העיתונאי ופרשן הספורט, רון קופמן, לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס (ת"צ 16280-03-11 רון קופמן נ' מפעל הפיס).

באותו מקרה טען רון קופמן, כי מפעל הפיס מטעה את ציבור המשתתפים בהגרלות החיש-גד, בכך שהוא מעמיד למכירה כרטיסי הגרלה מבלי לגלות את אוזנו של הציבור כי חלק מהפרסים (לרבות הפרס הראשון) כבר חולק. מנגד, טען מפעל הפיס, כי יש לדחות על הסף את בקשתו של רון קופמן, הואיל וכבר בשנת 2004 אישר בית המשפט הסכם פשרה בין מפעל הפיס לבין תובע אחר, ביחס לבקשה קודמת לאישור תביעה ייצוגית באותו עניין ממש. השופטת מיכל נד"ב ראתה כמובנת מאליה את האפשרות לדון בטענת הסף שהעלה מפעל הפיס כלפי תביעתו של רון קופמן, עוד בטרם ברורה של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית גופה. בית המשפט קיבל את טענת מפעל הפיס וקבע כי תביעתו של רון קופמן היא למעשה מחזור של תביעה קודמת שהוגשה באותו עניין  ונסתיימה בהסדר פשרה ועל כן יש לדחות על הסף את תביעתו מחמת השתק עילה. בית המשפט אף חייב את רון קופמן בתשלום הוצאות משפט בסך של 45,000 ש"ח.

הלכת קופמן הינה מוצדקת וראויה ומשקפת לדעתנו את האופן שבו יש לנהוג בתובענות סרק ייצוגיות, שעילתן המופרכת הינה ברורה וגלויה. בית המשפט אמר את דברו בקול ברור וצלול וסלל את הדרך לבחינה מקדמית של תובענות ייצוגיות משוללות יסוד וסילוקן על הסף, ללא צורך בדיון ארוך ויקר בשאר טענותיו של התובע. מעתה יירתעו תובעים מלהגיש תביעות ייצוגיות קנטרניות כאמצעי לסחיטת פשרה ויימנע השימוש לרעה במכשיר חשוב זה של התביעה הייצוגית.