ראשי פירסומים ענף מסופי המטען האוויריים נפתח לתחרות

ענף מסופי המטען האוויריים נפתח לתחרות

4 יוני 2012
מאת: עו"ד אביגדור דורות

ביום 4.6.12 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות המכס, תשכ"ו-1965, אשר פותח את ענף מסופי המטען האוויריים לתחרות.
כיום, פועלים בנמל התעופה בן גוריון שני מסופי מטען אוויריים, המופעלים על ידי חברת ממ"ן וחברת סוויספורט, בשנת 2002 הוגשה עתירה לבג"צ, בה דרשו העותרים כי יאפשרו להם להקים מסופי מטען אוויריים מחוץ לנתב"ג, במטרה להגביר את התחרות. בעקבות העתירה הוקם צוות בין משרדי שמסקנתו הייתה כי יש לפתוח את ענף מסופי המטען האווירית לתחרות, אשר הוביל בסופו של יום לתיקון תקנות המכס.

התיקון לתקנות המכס מאפשר לגורמים חדשים בשוק להקים מסופי מטען אווירי מחוץ לנתב"ג, במרחק של עד 7 ק"מ מנמל התעופה, וזאת בתנאי שתופקד ערבות בנקאית בסכום של חמישה אחוזים מממוצע מסי היבוא היומיים, או שיוגש אישור מחברת הביטוח אודות ביטוח הטובין ומסי היבוא שיש לשלם בגין ייבואם.

בהתאם לאמור בתקנות, המטענים יובלו למסופי המטען האוויריים החיצוניים דרך "מתחם קליטה", אליו יועברו המטענים בשטח נתב"ג, וממנו יובילו מפעילי המסופים באמצעות משאיות מאובטחות את המטענים אל מסופיהם מחוץ לשטח נתב"ג. לעניין הקמת "מתחם הקליטה", אשר יוקם בשטח נתב"ג, נאמר בישיבת ועדת הכספים מיום 4.6.12 כי הוא ישמש אך ורק לקליטה המטענים אשר מגיעים ממטוסי המטען אשר נוחתים בנתב"ג, וכי המטענים ישהו בו לא יותר מ-24 שעות.

כמו כן, מסדיר התיקון את הכשירות לקבלת רשיון למסוף מטען אווירי, התיקון לתקנות נותן בידי רשות המסים סמכות שלא לתת רשיון לאדם שהורשע בפלילים או שמתנהלת כנגדו חקירה פלילית או שהוגש כתב אישום כנגדו. הובהר כי רשיון להקמת מסוף מטען אווירי הוא תפקיד המתבסס על אמון, ויש להקפיד כי נאמן של מדינת ישראל יהיה אדם ללא רישום פלילי, כך שגם אדם שהורשע בבית משפט, הוגש כנגדו כתב אישום או נפתחה נגדו חקירה פלילית או שהורשע בבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה, יפסל מלהחזיק ברשיון מסוף מטען אווירי. יצוין, כי דרישת העדר רישום פלילי חלה גם על דירקטור או נושא משרה בתאגיד המבקש רשיון למסוף מטען אווירי.

התיקון נותן סמכות למנהל המכס להורות לבעל שליטה בתאגיד למכור את מניותיו, להקפיא את שליטתו בתאגיד או למנוע הצבעתו, מצב בו בעל השליטה לא עונה לדרישות העדר הרישום הפלילי. הסדר דומה נקבע לגבי דירקטורים, אשר חייבים לדווח ולהימנע מלשמש כדירקטורים מצב בו נפתחים כנגדם הליכים פליליים.
התיקון מסדיר את העברת אמצעי השליטה בתאגיד, מבעל השליטה המקורי, אשר קיבל את הרשיון, לבעל שליטה אחר, וזאת בכדי להימנע ממצב שבעל שליטה בתאגיד עם רשיון מסוף מטען אווירי יהיה אדם בעל זהות שאינו עומד בתנאי הכשירות שבתקנות. כמו כן, במקרים של החזקה חורגת או העברת אמצעי השליטה לאדם אחר, יש לדווח למנהל המכס ולקבל את אישורו לכך.

התיקון קובע עוד, כי אין לאחסן במסוף מטען אווירי טובין אשר נמצאים בבעלותו של בעל המקרקעין בו נמצא מסוף המטען האווירי, טובין בבעלות תאגיד שלבעל המחסן שליטה בו, או טובין של תאגיד שלבעל המסוף שליטה בו.