ראשי פירסומים פעילות השקעות בני"ע בחשבון נוסטרו – אינה חייבת במע"מ

פעילות השקעות בני"ע בחשבון נוסטרו – אינה חייבת במע"מ

בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי מרכז מאוגוסט 2021 בעניין
ע"מ 54320-04-18 י.ג.מ. השקעות בע"מ נ' רשות המיסים

ביום 2.8.2021 פורסם פסק הדין בעניין חברת י.ג.מ השקעות בע"מ, אשר יוצגה על ידי משרדנו (לפסה"ד לחצו כאן).
במסגרת פסק הדין, קיבל בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט אבי גורמן) את הערעור שהוגש על ידי משרדנו, וקבע כי אין מקום לסווג את החברה – העוסקת במסחר בני"ע בחשבון הנוסטרו שלה – כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מס ערך מוסף, ובהתאם כי אין היא חייבת במס שכר ובמס רווח לפי הוראות החוק.

רקע – תחולת / היעדר תחולת חוק מע"מ על מסחר בני"ע

במשך עשרות שנים, הפרשנות הנהוגה של הוראות חוק מע"מ – הייתה שאין הוא חל על מסחר בני"ע; זאת בין היתר לאור העובדה שהמונח "נכס" בחוק מע"מ – מחריג מתוכו ניירות ערך סחירים; וכך גם המונח "מכר" הקבוע בחוק – מחריג מתוכו פעולות בני"ע הנסחרים בבורסה. בהתאם לאמור, הפרקטיקה הנוהגת והפרשנות הרווחת של הוראות החוק, הייתה כי חברות או יחידים שסחרו בני"ע בחשבון הנוסטרו שלהם (קרי לצרכים עצמיים בלבד) – לא חויבו במע"מ מכוח החוק; וגם לא סווגו כ"מוסד כספי" (החייב במס שכר ובמס רווח בשיעור של 17%).

כך היה במשך שנים ארוכות, עד שבשנת 2015, פורסמה "החלטת מיסוי" על ידי רשות המיסים – שעסקה בעניינה של חברה שביצעה השקעות בני"ע בחשבון הנוסטרו; ובה קבעה רשות המיסים כי במידה והפעילות בניירות ערך היא בעלת מאפיינים עסקיים (מבחינת מנגנון הפעילות, היקף הפעילות וכמות הפעולות, המומחיות של העוסקים במסחר וכו') – אזי יש מקום לסווג את החברה כ"מוסד כספי". משמעותו של סיווג זה, הוא שבנוסף למס חברות החל על החברה (כיום בשיעור של 23%) – אותה חברה חייבת גם במס שכר בשיעור 17% בגין כל השכר המשולם על ידה לעובדיה; וגם במס רווח, בשיעור של 17% בגין כל הרווחים המופקים על ידה. למותר לציין כי במצב דברים זה, המס המשוקלל החל על פעילות של חברה (או יחיד), המבצעים השקעות בני"ע- מגיע לשיעורים אסטרונומיים.

בשנים שלאחר פרסום החלטת המיסוי הנ"ל – פורסמו גם שני פסקי דין שעסקו בסוגיות דומות (אם כי לא זהות לזו שנדונה בפסה"ד בעניין י.ג.מ); ובשניהם בתי משפט מחוזיים קבלו את עמדת רשות המיסים בדבר תחולת חוק מע"מ על מסחר בני"ע בחשבון הנוסטרו: בפסה"ד בעניין טריידומטיקס (משנת 2018) נקבע כי החברה (ששימשה גם כ"עושה שוק" בבורסה לני"ע) – חייבת במע"מ מכוח סעיף 19(ב) לחוק בגין השקעותיה בני"ע בחשבון הנוסטרו שלה; ובפסה"ד בעניין אקוויטס (משנת 2016), נקבע כי החברה שעסקה בעיקר בהשקעות בני"ע בחשבון הנוסטרו שלה – תסווג כ"מוסד כספי".

פסק הדין בעניין י.ג.מ השקעות

בפסה"ד בעניין י.ג.מ, דובר בחברה שפעילותה היחידה היא מסחר בני"ע בחשבון הנוסטרו שלה, אשר רשות המיסים ביקשה לסווגה כ"מוסד כספי" (החייב במס שכר ובמס רווח בשיעור של 17%). מחלקת המיסים של משרדנו ייצגה את החברה בערעור על החלטת רשות המיסים הנ"ל, במסגרתו נטען כי עמדת רשות המיסים הנ"ל – אינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק ובעיקר עם תכליתו של חוק מע"מ.
בפסק הדין שניתן לפני כשבוע ימים, דחה בית המשפט המחוזי מרכז את עמדת רשות המיסים, וקיבל את הערעור שהוגש על ידי משרדנו; בית המשפט קבע כי בנסיבות מעין אלו – לא מתקיימים התנאים הנדרשים הקבועים בחוק מע"מ לצורך סיווגה כ"מוסד כספי": זאת בין היתר מאחר שהחוק מחריג מתוכו את המסחר בני"ע סחירים; ולפי פסק הדין, אינו אמור לחול על גופים שפעילותם היחידה היא מסחר בני"ע בחשבון הנוסטרו. כלומר, תנאי לתחולת החוק על גופים הפועלים בשוק ההון – הוא שהם נותנים שירות ללקוחותיהם בקשר למסחר בני"ע. כמו כן נקבע בפסק הדין כי המנגנון הרגיל להטלת חיוב במס מכוח חוק מע"מ – משמעו שהגורם שנושא בחבות המס הוא הצרכן הסופי; ובמצב דברים רגיל, העוסקים – "מגלגלים" את נטל המס לצרכן הסופי. בניגוד לכל המקרים הללו – כאשר מדובר בחברה שכל פעילותה היא מסחר בני"ע בחשבון הנוסטרו – אין לה אפשרות לבצע זאת, ולכן חיובה במס מכוח חוק מע"מ – תוביל לכך שנטל המס הכולל שיוטל עליה יהא גבוה באופן לא סביר ולא שוויוני. בהתאם לאמור, בית המשפט המחוזי קבל את הערעור שהוגש על ידי החברה, וקבע כי אין מקום לסווגה כ"מוסד כספי" ולחייבה במס שכר ובמס רווח.

פסק הדין אם כן דוחה את העמדה הרשמית של רשות המיסים בעניין חיוב במע"מ של השקעות בני"ע בחשבון הנוסטרו; ובהתאם, עשויות להיות לו השלכות משמעותיות גם על גורמים נוספים המבצעים פעילות בעלת אופי דומה – קרי השקעות בני"ע בהיקפים "עסקיים"; בין אם מדובר בהשקעות המבוצעות על ידי חברות ובין עם על ידי יחידים.

*האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
*לכל שאלה בעניין ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) נועה לב גולדשטיין, מנהלת מחלקת המיסים של משרדנו, בכתובת
Noal@ems-legal.com או בטלפון 09-9726000.