ראשי פירסומים פרה רולינג בביצוע עסקאות בהן נדרש אישור הממונה על ההגבלים העיסקיים

פרה רולינג בביצוע עסקאות בהן נדרש אישור הממונה על ההגבלים העיסקיים

26 מאי 2017
מאת: עורך דין נעם וייס

בעסקאות רבות הנקשרות בין גופים מסחריים נדרש אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן: "הממונה"). הדבר נובע מתחולתו הרחבה (ואולי אף רחבה מדי) של חוק ההגבלים העסקיים. הצורך בקבלת אישור מרתיע לעיתים גופים מסחריים מלהיכנס לעסקאות, ביחס אליהן נדרש אישור הממונה, במיוחד לאור העובדה כי אישור כאמור ניתן רק לאחר חתימת החוזה בקשר לעסקה, והיות האישור – תנאי מתלה לקיום העסקה.

ברשימה זו בחרנו לסקור בקצרה את ההוראות העיקריות לקבלת חוות דעת מקדמית מהממונה (פרה-רולינג), דבר המאפשר לצדדים לקבל מראש את עמדת הממונה ביחס לעסקה המתרקמת ובהתאם לכלכל את צעדיהם.

כעקרון, בבקשה למתן פרה רולינג יש לשכנע את הממונה כי קיים אינטרס לציבור (ולא רק לצדדים) במתן פרה-רולינג, וכי קיים צורך חיוני לדון בעסקה עוד טרם התגבשותה בפועל. כצורך חיוני מוגדרים המקרים הבאים:

א.  דיון רגיל בבקשה עלול לסכל את העסקה – למשל עקב העיכוב בביצוע העסקה לאחר חתימתה, והעובדה שגורמים נוספים בשוק יהיו מודעים לקיום העסקה.

ב.  העסקה מעוררת, ככל הנראה, קושי תחרותי ממשי ועמדת הממונה דרושה לצדדים על מנת לדעת אם יש טעם להתקדם בעסקה.

ג.  העסקה טעונה אישורים נוספים (למשל אישור בית משפט) ועמדת הממונה נדרשת לצורך קבלת האישורים הללו.

קיימים מקרים בהם לא יסכים הממונה ליתן פרה-רולינג. בין המקרים הבולטים ניתן לציין את המקרים הבאים:

א.   כאשר מדובר בעניין תיאורטי או בלתי מגובש.

ב.   כאשר הממונה מניח כי הצדדים מבקשים את עמדתו לאחר מעשה או כאשר הצדדים לא פעלו על פי החוק.

ג.   כאשר לצורך מתן הפרה-רולינג יש צורך בבירור עובדתי מעמיק או שמתברר תוך כדי בחינת הבקשה כי לא נמסרו לממונה כל העובדות הרלוונטיות.

ככלל, בכל פניה למתן פרה-רולינג תינתן החלטה של הממונה בתוך 15 ימים, האם בדעתו להיענות לבקשה אם לאו, ובמידה ויחליט הממונה להיענות לבקשה, אזי עמדתו לגופו של עניין תינתן תוך 30 ימי עבודה נוספים מהרגע בו הועברה הפניה בצירוף כל העובדות הרלוונטיות.

חשוב לציין, כי לעמדה שתוצג במסגרת הפרה רולינג משקל מהותי כאשר יהא על הממונה להחליט לגופו של עניין בבקשה למיזוג או להסדר כובל שתונח לפניו (לאחר ביצוע העיסקה), אולם הוא אינו מחוייב לעמדה זו, אף אם יתברר כי נמסרו לו כל העובדות הרלוונטיות כהוייתן.

ניתן לדרוש מהממונה כי ישמור בסוד את דבר הפניה למתן פרה רולינג והממונה יענה לבקשה לסודיות. אולם רשאי הממונה, בעקבות דרישת הסודיות, להחליט כי דרישה זו מונעת ממנו לדון בבקשה למתן פרה-רולינג.

חשוב לציין, כי אף אם בוצעה פניה לממונה למתן פרה-רולינג והבקשה אושרה ואף ניתנה חוות דעת מקדמית של הממונה , אין בכך בכדי לגרוע מחובת הצדדים לעסקה כאשר זו תתבצע, להגיש את כל ההודעות ו/או הבקשות למתן פטור או אישור בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים.

לטעמנו, כללים אלו מתירים שיקול דעת רחב מאד בידי הממונה, הן ביחס לחובתו להענות לבקשה למתן פרה-רולינג והן ביחס לעמדה שהובעה בה. לשם השוואה, במסגרת המלצות הועדה שמונתה על ידי מנהל רשות המסים לדון בעניין זה בהקשר למתן החלטות מיסוי, קובעות ההמלצות כי חובת רשות המסים לתת פרה-רולינג הינה נוקשה הרבה יותר, והמקרים בהם רשאית רשות המסים לסרב ליתן פרה-רולינג הינם מצומצמים. כמו כן, נקבע בהמלצות כי העמדה שהובעה בפרה-רולינג מחייבת את המדינה, בין אם כתוצאה ממתן הפרה-רולינג נחתם הסכם בין הנושאים לרשות המסים ובין אם לאו.

יש לקוות כי בתום השנתיים שקצב הממונה להפעלת הכללים הנוכחיים יתוקנו כללים אלו וינוסחו בדומה להמלצות הועדה בעניין החלטות מיסוי.