ראשי פירסומים תיקון סעיף 25 לחוק החוזים – ביטול הלכת אפרופים או שמא אקדח ללא כדורים

תיקון סעיף 25 לחוק החוזים – ביטול הלכת אפרופים או שמא אקדח ללא כדורים

26 מרץ 2018
מאת: עורך דין רפאל ליבא

לאחרונה, תוקן סעיף 25 לחוק החוזים, העוסק בפרשנות חוזה, וזאת בעקבות הצעת חוק שיזם ח"כ יריב לוין (להלן: "התיקון"). במסגרת התיקון נקבע, כי חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, אולם במידה ואומד דעת הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יהא על בית המשפט לפרש את החוזה בהתאם ללשונו.

כידוע, עניין פרשנותו של חוזה מצוי במרכזו של פולמוס עיקש המתנהל בין שופטי בית המשפט העליון בשנים האחרונות, כאשר מחד, ניצבת גישתו של נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס, השופט אהרון ברק, כפי שבאה לידי ביטוי בפס"ד אפרופים המפורסם (ע"א 4628/93), ולפיה פרשנות חוזה תיעשה הן על ידי בחינת לשון החוזה והן על ידי בחינת נסיבות חיצוניות המלמדות על אומד דעתם של הצדדים. כלומר, אליבא דהברק, אין לשון החוזה עדיפה על נסיבות חיצוניות בעת ניסיונו של בית המשפט להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים. יתרה מכך, במסגרת הלכת אפרופים אף ציין השופט ברק, כי לשון החוזה הופכת ברורה ונהירה רק לאחר שבית המשפט עמד על אומד דעתם של הצדדים (ונעזר לשם כך בנסיבות חיצוניות לחוזה).

מאידך, נזקפת גישה מנוגדת אותה מוביל השופט דנציגר, ואשר שלטה בתחום פרשנות החוזים עובר להלכת אפרופים, לפיה כאשר לשון החוזה מפורשת וברורה, יש ליתן לה משקל מכריע בפרשנות החוזה על פני נסיבות חיצוניות, זאת בשל סכנת הפגיעה בעקרונות היסוד של דיני החוזים (חופש החוזים ועיקרון היציבות והוודאות) אשר טמונה, לדידם של המצדדים בגישה זו, בהלכת אפרופים.

נראה כי במסגרת "מאבק איתנים" זה, בחר המחוקק לצדד בגישתו של השופט דנציגר, וליצור מסגרת המנסה לתחום את גבולות שיקול הדעת הניתן לבית המשפט ביחס לפרשנות חוזים, ואשר תשמש מעין "מגדלור" לעיני השופטים בעת שאלו עמלים על פרשנותו של חוזה.

יחד עם זאת, יש שיאמרו כי בנוסחו הקיים, אין התיקון מהווה מהפיכה של ממש בדרך פעולתו של בית המשפט, שכן בסופו של יום, התשובה לשאלת בהירותה של לשון החוזה, ממנה נגזר הצורך לבחון נסיבות חיצוניות (בהתאם לתיקון), הושארה בידיו של בית המשפט.

כך או כך, יש בתיקון החוק דעסקינן כדי לאותת על אי שביעות רצונו של המחוקק מגישתו של בית המשפט העליון, כפי שהשתקפה בעידן כהונתו של כבוד הנשיא בדימוס, אהרון ברק, ועל כוונתו של המחוקק להביא לשינויים בגישה זו.