ראשי פירסומים תיקונים לתקנות התו הירוק וחובות המעסיקים על-פיהן

תיקונים לתקנות התו הירוק וחובות המעסיקים על-פיהן

1. בהמשך לעדכון הלקוחות מחודש אוקטובר 2021, הנוגע לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021 (להלן – "תקנות התו הירוק"), הרינו להביא לידיעתכם מספר תיקונים שנערכו בתקנות אלה.

2. להזכירכם, תקנות התו הירוק קובעות כי עובדים אשר מועסקים באחד ממקומות העבודה שפורטו בתקנות התו הירוק, ואין בידם אישור "תו ירוק" בתוקף (היינו, תעודת מחלים או מחוסן או אישור משרד הבריאות לזכאות לכך) יידרשו בהצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, הנערכות במתחמי בדיקות מהירות הרשומים על-ידי משרד הבריאות, וכן בדיקות שנערכות במתחמי מד"א) שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו למועד כניסתם למקום העבודה.

3. להלן נעמוד על עיקרי התיקונים בתקנות התו הירוק:

3.1 תוקפן של התקנות הוארך עד ליום 16.11.2021.

3.2 נקבע כי עובד שהינו מנוע חיסון נגד נגיף הקורונה מטעמים בריאותיים (יש בידו אישור רפואי כזה), יהיה רשאי להיכנס למקום העבודה ובלבד שהציג אחד משניים אלה: (1) אישור כפי שנדרשים יתר העובדים (של בדיקה שלילית מהירה כל 84 שעות) או (2) אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה.

3.3 תיקון נוסף שהוכנס בתקנות התו הירוק נוגע לעובדים אשר הוחרגו מהדרישה להצגת אישור "תו ירוק" או בדיקת קורונה שלילית כל 84 שעות, מאחר והם אינם באים במגע עם מטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה. לגבי עובדים אלה, התיקון קובע כי קביעת המעסיק שאותם עובדים אכן מוחרגים מהדרישות לעיל חייבת להיעשות בכתב. במילים אחרות, על המעסיק להכין מכתב מסודר לגבי אותו עובד שמאשר שהוא אינו נדרש להציג אישור "תו ירוק" או לחילופין תוצאות בדיקה שלילית בהתאם לתקנות, ואף נכון יהיה לנמק במכתב מדוע הוא אינו נדרש בהתאם לתקנות.

3.4 תיקון נוסף חשוב הוא שנוספו סנקציות פליליות ומנהלתיות כלפי מעסיק אשר יפעל בניגוד לתקנות. בהתאם לתיקון,  מעסיק שיאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה בניגוד להוראות שנקבעו בתקנות התו הירוק, יחשב כמי שביצע עבירה פלילית שבצידה קנס כספי עד לסך של 14,400 ₪. יתרה מכך, עבירה זו תחשב גם כעבירה מנהלית שדינה קנס בגובה 5,000 ₪ ובמקרים של עבירה חוזרת, שיעור הקנס יוכפל.

4. תוקפן של תקנות התו הירוק, נכון להיום, הינו מיום 5.10.2021 ועד ליום 16.11.2021 כאמור.

5. לנוכח האמור לעיל, אנו שבים וממליצים ללקוחותינו אשר מוטלת עליהם החובה לקיים את תקנות התו הירוק, לוודא כי הם אכן עומדים בדרישות החוק בעניין. לעניין לקוחותינו אשר אינם נמנים על המעסיקים עליהם חלות תקנות התו הירוק ומעוניינים לבדוק החלת מנגנון דומה והשלכותיו, מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת דיני העבודה במשרדנו.

*האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.
*בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור במזכר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עם מחלקת דיני העבודה במשרדנו.