ראשי פירסומים תשקיף מדף – מהו?

תשקיף מדף – מהו?

13 דצמבר 2005
מאת: עורך דין ניר וייסברגר

רפורמה חשובה בשוק ההון הישראלי יצאה לדרך בחודש דצמבר האחרון אשר מאפשרת לחברות לגייס הון מהציבור בדרך של תשקיפי מדף.
השימוש בתשקיף מדף, הינו כלי הנהוג במתקדמים שבשווקי ההון בעולם, והוא יאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות שנקבעו בתיקוני החקיקה, שהאחרון שבהם נכנס לתוקף בחודש דצמבר 2005, להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה (שנה בתשקיפים של ניירות ערך מסחריים ושנתיים בתשקיפים אחרים), וזאת בהתראה של שעות ספורות, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו תאפשר לחברות ציבוריות להיענות במהירות וביעילות לדרישות השוק ולמצבו.

כיצד מתבצע תשקיף מדף?

תשקיף מדף הינו תשקיף לכל דבר וענין הכולל, בין השאר, תיאור מלא של החברה, עסקיה, תוצאותיה הכספיות ורכושה. להבדיל מתשקיף רגיל, תשקיף מדף יכלול בתוכו את המסגרת של כל ההצעות העתידיות, שהחברה מתכוונת לבצע בתקופה בה יהיה התשקיף פתוח (עד שנתיים). ההצעות העתידיות יעשו על פי מה שמכונה בחוק "דו"ח הצעת מדף". המדובר בדו"ח מקוצר, הכולל את מבנה ההצעה של ניירות הערך הספציפיים המוצעים באותו מועד, וכן עדכונים שאירעו בחברה מן המועד שבו פורסם תשקיף המדף ועד לפרסום דו"ח הצעת המדף. מעמדו של דו"ח הצעת מדף הינו כשל תשקיף, למעט העדר הצורך לקבל את היתר הרשות לפרסומו, ולמעט פרטיו, מבנהו וצורתו המיוחדים שנקבעו בתקנות. אין חובה לפרסם מודעה בעיתון לגבי הגשת דו"ח הצעת מדף והוא יפורסם במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.  כמו כן, במקרה שדו"ח הצעת המדף מתבסס על דוחות רבעוניים, אין חובה שהדו"חות הכספיים יהיו במתכונת של הדו"ח התקופתי (דו"ח שנתי).

מי יוכל לגייס הון על פי תשקיף מדף? רק תאגיד שדיווח על פי חוק ניירות ערך 12 חודשים לפחות לפני פרסום תשקיף המדף יוכל לפרסם תשקיף מדף. עם זאת, נאסר לפרסם תשקיף מדף על חברות שדיווחיהן נמצאו לא מספקים ובעקבות כך הן ביצעו, ביוזמתן או בהוראת רשות ניירות ערך, שינויים מהותיים בדו"ח הכספי או בדו"ח התקופתי שלהן, על חברות שנדרשו לפרסם מחדש את פרק תיאור עסקי תאגיד או את דו"ח הדירקטוריון, על חברות שנדרשו לתקן או להשלים חמישה דו"חות מיידיים או יותר, על חברות שהפרו חובת דיווח שבעקבותיה הוצאה להן דרישה לעיצום כספי, או שבעקבותיה מתנהלת  חקירה גלויה, או הוגש כתב אישום, תביעה אזרחית או ניתן צו מוסכם. גם חברות שהן שלד בורסאי (שאין להן פעילות בעלת תוכן) לא יוכלו לפרסם תשקיף מדף.

הליך הצעת תשקיף מדף מאפשר, כאמור, לחברות ציבוריות בעלות פעילות להציע ניירות ערך לציבור, בעלות נמוכה ותוך התארגנות מהירה וניצול מצב השוק.  יתרון נוסף של השימוש בתשקיף מדף הינו האגרה, המשולמת רק בעד החלק של ניירות הערך שהתקופה להגשת הזמנות לגביו נקבעה בתשקיף המדף, כאשר בכל פעם שהחברה תציע ניירות ערך, על-פי תשקיף המדף, היא תשלם אגרה בעד אותם ניירות ערך שהיא מציעה. בכך פורסת החברה על פני כל תקופת הגיוס, באמצעות תשקיף המדף, את תשלום האגרה בקשר לאותם ניירות ערך.